Viktiga forskningsprojekt om viltolyckor

2016-11-30

Viltolyckor är ett allt större problem i vårt samhälle. När Callunas medarbetare Annika Jägerbrand började hos oss i september hade hon med sig en rad intressanta forskningsprojekt in i verksamheten. Bland annat studeras viltolyckor i vägplanering och orsakssamband för rådjurskollisioner.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

Hittills i november månad har det skett 5 052 viltolyckor bara med rådjur, och totalt för alla viltslag under hela året har det hittills rapporterats in 48 740 olyckor (källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se, data från 2016-11-30). 

– Viltolyckor är ett växande problem som orsakar mycket onödigt lidande för både människor och djur, konstaterar Annika Jägerbrand, forskare och naturmiljökonsult på Calluna.

Den enda förebyggande åtgärden mot viltolyckor som man idag vet har effekt är viltstängsel. Inom vägplaneringen behöver man beräkna var det är mest kostnadseffektivt att stängsla. Till detta behövs aktuella och korrekta kalkylmodeller av olycksrisker och det behövs även en större förståelse för varför olyckor med vilt sker just där de sker. I två av Annikas forskningsprojekt studeras just detta. 

 

Ny modell för viltolyckor inom vägplanering

De kalkylmodeller som används som beslutsunderlag vid planering av vägprojekt är baserad på effektsamband som togs fram för väldigt många år sedan. Modellen har visserligen uppdaterats årligen med avseende på kostnader och risker, men själva modellen kan bli mycket bättre.

Trafikverket finansierar därför ett forskningsprojekt som syftar till att ta fram en ny modell för effektsamband för vägtransportsystemet för viltolyckor. Arbetet leds av Annika Jägerbrand på Calluna och utförs i samarbete med SLU samt med Östen Johansson, som numera är konsult men tidigare arbetade på Trafikverket och då var med och tog fram den nuvarande modellen som används för viltolyckor.

Den nya modellen kommer att vara mer detaljerad, ha bättre kostnadsuppskattningar och innehålla mer aktuell viltolycksinformation än den modell som används idag. Modellen är tänkt att utvecklas betydligt med avseende på koppling till viltpopulationer, olycksrisk, landskap och med bättre ekonomiska underlag.

Det är viktigt att olycksrisker för att krocka med vilt är korrekta, så att beräkningar av kostnadsnyttan av exempelvis viltstängsel görs på ett riktigt underlag. Detta för att undvika mänskligt lidande eller dödsfall, onödiga kostnader och onödiga negativa effekter på djurpopulationer.

Samhällsekonomiskt är det mycket relevant om alla de externa kostnader som kan uppstå av ett vägprojekt kan inkluderas i beslutsunderlagen för vägplaneringsprojekt. Målet med forskningsprojektet är att man med den nya modellen ska kunna göra detta på ett betydligt bättre sätt än tidigare.

 

Var och när sker kollisioner med rådjur?

Kollisioner mellan rådjur och fordon står bakom större delen (cirka 80%) av de viltkollisioner som sker i Sverige. Men vad vet man egentligen idag om vad som styr var och när dessa olyckor inträffar?

Orsakerna till olyckorna kan vara många, och en del bidragande faktorer ligger i miljön och landskapet kring vägarna. Annika Jägerbrand ansvarar för ett forskningsprojekt som avser att studera orsakssamband mellan rådjurskollisioner och landskap, vägmiljö och bebyggelse. Finansiär för projektet är Stiftelsen Fredrik Bachmans Minnesfond.

Att bättre förstå varför kollisioner med rådjur sker är av hög relevans för att kunna arbeta förbyggande med viltolyckor och ge framtida rekommendationer för vägplaneringen. 

Statistik över antalet viltolyckor med rådjur hittills under 2016. Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se.

 

Mer information

Kontakta gärna Annika Jägerbrand för mer information om projekten, eller om du har idéer på forskningsprojekt som Calluna kan leda eller vara delaktiga i. 

Annika Jägerbrand
Telefon: 0703-49 38 06
E-post: annika.jagerbrand(at)calluna.se

 

Foton på sidan: Calluna AB.