Naturmiljön ofta viktig i nya detaljplaner

2014-04-17

Vid arbetet med en ny detaljplan kan naturmiljöfrågor ofta behöva beaktas. Calluna arbetar bland annat med underlagsutredningar som inventeringar och analyser, men gör även miljökonsekvensbeskrivningar. Nyligen har Calluna exempelvis utfört flera olika inventeringar inför en ny detaljplan i Stockholm. 

 

Detaljplan vid kommunal fysisk planering

Detaljplaner är dokument som kommunerna använder för att reglera användningen av mark- och vattenområden. Detaljplanen beskriver hur ett begränsat område ska bebyggas och består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och en planbeskrivning.

Boverket beskriver detaljplaner såhär: "Kommunen kan använda detaljplan för att pröva om ett mark- och vattenområde är lämpligt för bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa."

 

Inte bara naturvärdesinventeringar...

Inom Calluna kommer vi i kontakt med detaljplaner på många olika sätt. Bland annat gör vi många olika typer av inventeringar och utredningar som används som underlag vid arbetet med nya detaljplaner. Vanligast bland underlagsutredningarna är naturvärdesinventeringar (NVI), men även exempelvis olika landskapsanalyser och specifika inventeringar av arter och livsmiljöer kan komma ifråga. Calluna arbetar även med miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner. 

 

Många olika inventeringar till detaljplan i Stockholm

Till exempel har Calluna nyligen tagit fram flera olika underlagsutredningar till en detaljplan för bostäder vid Arenastaden och området vid Råstasjön i Stockholm. Förutom naturvärdesinventeringen har vi utfört inventering av fåglar, groddjur, fladdermöss, insekter och lundflora. 

Resultaten av utredningarna vid Råstasjön har fått stor betydelse för planeringen av området. Antalet planlagda bostäder har mer än halverats för att kunna ta tillvara de naturvärden som finns i området. 

Romklumpar av vanlig groda som återfanns vid Callunas groddjursinventering vid Råstasjön i Stockholm.