Inventerare kalibrerade på västkusten

2016-06-09

För att säkerställa en god kvalitet på NVI:erna och låta våra inventerare diskutera och enas kring bedömningar och gränsdragningar ordnar Calluna årliga interna kalibreringar. En tredagarsträff hölls vid Stenungsund och Göteborg i förra veckan, med fokus på bland annat vägkanter, havsstränder, kantzoner och Natura 2000-naturtyper.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Säkerställer kvalitet på standardiserat arbete

Calluna arbetar sedan ett par år tillbaka enligt svensk standard för naturvärdesinventering (NVI). Det finns ännu ingen ackreditering eller liknande för utförande personal, så det är i dagsläget helt upp till varje organisation att säkerställa att dess inventerare har rätt kompetens och kan följa standardens metodik.

På Calluna arbetar vi kontinuerligt med att stödja inventerarnas möjligheter att hålla sig uppdaterade med artkunskaper och standardens metodik. Bland annat anordnar företagets inventerare en intern kalibreringsträff och får då chans att diskutera metoden och jämföra bedömningar, utbilda varandra med utökad artkunskap etc.

 – Att vi för femte året i rad investerar tre arbetsdagar med ett tiotal personer på en internkalibrering under högsäsong understryker hur viktigt vi tycker det är för våra kunder att kunna lita på att våra resultat håller både hög och jämn kvalité, säger Callunas VD Gert Kindgren.

 

Kalibrering på västkusten i år

2016 års kalibreringsdagar gick av stapeln den 31 maj–2 juni omkring Stenungsund och Göteborg. Programmet hade särskilt fokus på bland annat vägkanter, havsstränder, kantzoner och flera olika Natura 2000-naturtyper. Många olika naturtyper besöktes och diskuterades. Flera kalibreringsövningar genomfördes för att undersöka om man uppfattade områdena på samma sätt, utifrån vald klassning, funna typiska och karaktäristiska arter mm. 

 

Dag 1: diskussioner om artrika vägkanter

Den första dagen hade fokus på vägkanter och dagen startade med besök i ett par olika vägkantsmiljöer söder om Stenungsund. Både vägkanter och omgivande miljöer undersöktes, jämfördes och diskuterades utifrån NVI-standarden. Callunas expert inom vägkantsinventering, Tove Adelsköld, deltog denna dag som stöd vid gruppens diskussioner och bedömningar. Tove har mångårig erfarenhet av inventeringar av artrika vägkanter åt Trafikverket. Dagen avslutades med diskussioner på boendet vid Stenungsund om Callunas interna verktyg för arthantering.

 

Dag 2: från grunda havsvikar till ekologisk jordbruksmark

Den andra dagen började vid Jordhammar, strax norr om Stenungsund. Här anslöt Sara Ejvegård från Stenungsunds kommun och 8-fjordar (ett samverkansprojekt mellan fem närliggande kommuner som syftar till miljöförbättrande åtgärder som samtidigt ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet).

Sara gav gruppen en inblick i 8-fjordars arbete. Hon förmedlade även information om området, vilket kommunen och Calluna har pekat ut som bevarandevärt inför kommunens kommande naturvårdsprogram. Callunas inventerare fick chansen att studera arter och värdeelement i miljöer som grunda havsvikar, klippor, hårdbottnar och stränder. 

På eftermiddagen besöktes Kolhättans Ekogård där J-O Larsson och Barbro Norneby Larsson visade gruppen runt på sina marker. På gården har man länge haft intresse av att värna biologisk mångfald genom sitt jord- och skogsbruk, vilket märktes i det rika växt- och djurlivet. Gruppen från Calluna hade sedan möjlighet att diskutera kring avgränsning och bedömning av områden som man aktivt sköter för att gynna förekommande naturvärden.

 

Dag 3: fokus på Natura 2000-naturtyper

Den sista dagen besöktes Öxnäs på norra Hisingen, utmed Nordre Älv. Här rörde sig inventerarna genom olika miljöer och fick möjlighet att titta närmare på ett antal Natura 2000-naturtyper och diskutera dess värden och avgränsningar. Liksom övriga dagar fanns även goda möjligheter att studera flera spännande arter och standarden för NVI diskuterades.

 

Mer information

Läs mer om Callunas naturvärdesinventeringar (NVI) och den svenska standarden för NVI.

 

Foton: Calluna AB.