MMÖD-tillstånd för ny Mälarreglering

2015-01-27

Mark- och miljööverdomstolen har gett tillstånd till ny reglering för Mälaren. Calluna har deltagit i arbetet med konsekvensbedömningar av projektet sedan 2007 och det är Sveriges hittills största miljöprövningsmål.

Följ Callunas sida på LinkedIn för att ta del av nyheter och information. 

 

Ny reglering av Mälaren är en del av Stockholm stads arbete med att bygga om Slussenområdet. Tappningskapaciteten genom Slussen måste ökas väsentligt för att förhindra översvämningar både i Stockholmsområdet och runt hela Mälaren. I samband med att tappningskapaciteten ökar har staden också velat ändra regleringen så att organismer och naturmiljöer som är beroende av vattenståndsfluktuationer får förbättrade livsvillkor. Man har också tagit hänsyn till andra intressen såsom sjöfart, dricksvattenförsörjning, jordbruk m.m.

 

SMHI och Calluna

Calluna har tagit fram mål för naturmiljön vad gäller tidpunkter och frekvenser för olika vattenstånd och utifrån detta har SMHI utformat ny reglering och modellerat vad den nya regleringen innebär vad gäller vattenstånd och avbördning.

Calluna har sedan beskrivit och analyserat vilka direkta och indirekta konsekvenser på naturmiljön som kommer att uppstå av en ändrad reglering. Det handlar om effekter på strandnära naturmiljöer som strandängar kring hela Mälaren och arter knutna till stränder både på land och i vatten, men även om konsekvenser för fisk. Calluna har också ansvarat för konsekvensbedömning av berörda Natura 2000-områden.

 

Inblandade i flera delar av projektet

Callunas uppdrag har bestått av fyra delar:

  • att ta fram mål för naturmiljö i ny reglering av Mälaren
  • att ta fram en metod för att kunna konsekvensbedöma ny reglering
  • att konsekvensbedöma ny reglering av Mälaren
  • att delta som sakkunniga under domstolsförhandlingar (MMD och MMÖD)

 

Mer information

Läs mer om projekt Slussen på projektets hemsida: http://bygg.stockholm.se/slussen

Callunas Anna Koffman mäter in vegetationszoner vid Mälaren.