Analys av ekosystemtjänster i Stockholm

2015-02-12

I städer behövs underlag för en långsiktig och utvecklingsinriktad grönplanering för att möta framtidens behov. Calluna har i ett pionjärprojekt utvecklat metodik för en första kartläggning och analys med hög upplösning av tre ekosystemtjänster i Stockholms stad.

Följ Callunas sida på LinkedIn för att ta del av nyheter och information. 

 

Ekosystemtjänster - nya underlag för planering

Vegetationens kylande effekt på stadsmiljön vid långvarig värmebölja, regleringen av mängden lokala översvämningar, områden med kapacitet att upprätthålla biologisk mångfald. Stadens ekosystem producerar ekosystemtjänster (EST) och dessa blir allt viktigare att synliggöra och förstå. Bra underlag som visar hur och var i stadslandskapet som ekosystemtjänsterna produceras behövs i planeringsprocessen så att man inte äventyrar dessa värdefulla tjänster.

Tillsammans med Stockholms stad har Calluna utvecklat en ny och unik metodik för kartläggning av tre ekosystemtjänster: temperaturreglering, dagvatten- och flödesreglering samt biologisk mångfald. Metoderna har sedan använts för att analysera dessa tjänster inom hela Stockholms kommun.

För varje ekosystemtjänst har värderingskriterier tagits fram och varje del av staden har klassats i en femgradig skala. Kriterierna har sedan lagts samman och kapaciteten att producera ekosystemtjänsten visas i en sammanfattande värdekarta. 

Projektet har även testat att genom multikriterieanalys skapa en ekosystemtjänstkarta med alla analyserade ekosystemtänster. Detta för att kunna skapa en bild som indikerar vilka områden i staden som bör ha särskilt stor kapacitet att producera en mångfald av andra ekosystemtjänster.

 

Vegetation kyler stadsmiljön vid värmeböljor

Ett av de väderfenomen som kräver flest dödsoffer är värmeböljor och SMHI räknar med att situationen kommer att intensifieras i framtiden på grund av klimatförändringar. Levande vegetation har dock en nedkylande effekt. Den både beror av växternas skuggverkan och av cirkulationen av vatten. Det är under en lång värmebölja med stiltje som denna temperaturreglering gör som mest nytta.

Calluna har utvecklat en unik metod att kartlägga ekosystemens kapacitet att reglera temperaturen i stadsmiljö. Som datakällor används inte bara existerande marktäckedata och den i Stockholms utvecklade biotopkartan, utan också laserdata. Det sistnämnda är data som med mycket hög rumslig precision fångar in hur stadens vegetation ser ut.

Genom dessa analyser har Calluna kunnat visa att sammanhängande, större gröna områden har en kylande effekt och hur denna effekt sträcker sig ut i det omgivande stadslandskapet vid den tidpunkt på dygnet som kylningen behövs som mest.

 

Ytor som reglerar vattenflöden i staden

I framtiden förväntas höga vattenflöden till följd av intensivare regn och skyfall. Därtill kan städernas tillväxt leda till en ökad andel hårdgjorda ytor, med snabbare ytavrinning som följd. I bebyggda områden finns en avancerad teknisk infrastruktur för att förhindra översvämningar och skador genom att leda bort överskott av vatten. Men även ekosystem bidrar till att reglera vattenflöden. Oplanerad reducering av denna ekosystemtjänst kan leda till fler lokala översvämningar.

Calluna har utarbetat en analysmetod för att kunna kartlägga ekosystemens kapacitet att reglera vattenflöden i stadsmiljö. Analysen tar hänsyn till tre kriterier: naturliga ytors förmåga till infiltration, interception och magasinering. Kartläggningen av denna ekosystemtjänst inom Stockholms kommun pekade ut olika områdens kapacitet att reglera vattenflöden.

 

Ekosystemtjänsten biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som avgörande för att ekosystemen ska fungera och kunna leverera ekosystemtjänster över tid. Calluna har nu tagit fram en metodik för att kartlägga ekosystemtjänsten biologisk mångfald.

Metodiken bygger på konnektivitetsanalyser där man tar fram representativa ekologiska nätverk för fokusarter (barrskog, ädellövträd, groddjursmiljöer). Dessa analysresultat fungerar som självständiga beslutsunderlag. Utifrån konnektivitetsanalysen görs en värdering av alla ytors kapacitet att upprätthålla nätverket. Värdekartorna kan sedan vägas samman för att kunna uppskatta stadens biologiska mångfald.

Calluna har även tagit fram förslag på förhållningssätt i stadsbyggnad och ekosystemförvaltning utifrån den gjorda kartläggningen åt Stockholms stad.

 

Mer information