Calluna fortsatt ackrediterade för NVI

2019-10-02

Igår genomgick Calluna återigen Swedacs ackrediteringsinspektion för naturvärdesinventering enligt svensk standard. Vi är glada och stolta över det positiva beskedet när dagen var slut.

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

 

Den 1 oktober 2019 inspekterade Swedac hur Calluna utför naturvärdesinventeringar (NVI) och hur vi säkerställer att vi följer NVI-standarden1. Vid ackrediteringsinspektionen deltog Annika Norling från Swedac och deras inhyrda tekniska rådgivare Christer Nilsson, Senior Adviser vid SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö.

 

Inspektion på kontoret…

Callunas medarbetare fick visa hur ett NVI-uppdrag går till i praktiken och besvara frågor om hur vi garanterar vår opartiskhet i uppdragen och säkrar att personalen har rätt kompetens.

Först visades hur en NVI startas, med insamling av miljödata i GIS och utsök av arter från ArtDatabanken med Callunas filter för naturvårdsarter. Sedan förevisades hur våra inventerare jobbar med fältdatafångst i mobilt GIS i appen Collector.

Vi fick även berätta om våra interna kalibreringsövningar för personalen och interna dokument om hur vi introducerar ny personal i NVI och låter dem växa in i rollen att utföra NVI:er gicks igenom.

 

… och inspektion i fält

Därefter genomgick Calluna en bevittning i fält av en NVI på nivå Medel och inventering av naturvärdesträd i ett område med urbana grönstråk med gamla ekar och tallar där Nacka kommun arbetar med detaljplaneläggning.

Inventerarna fick visa hur vi garanterar hög noggrannhet på geografiska data med hjälp av en extern GPS som smidigt kopplas till inventerarens mobiltelefon. Christer fick veta hur vi eftersöker naturvårdsarter och vilka strukturer vi tittar på i naturvärdesbedömningen.

Bilder från inspektionen i fält där Calluna fick visa hur en NVI går till för Swedacs Annika Norling och SLU:s Christer Nilsson. 

 

Glädjande besked i slutet av dagen

När inspektionen hade avslutats avlade Annika Norling i sin rapport att:

”Swedac rekommenderar att Calluna får fortsatt ackreditering för NVI.”

Inga avvikelser från standarden upptäcktes under dagen, men några mindre avvikelser kring ledningssystemet noterades och dessa ska åtgärdas av Calluna inom två månader.

Den tekniske rådgivaren Christer Nilsson var nöjd över att se att Calluna har skrivna rutiner för vad vi gör inom NVI-arbetet. Han underströk att kompetensutveckling i art- och biotopkunskap är viktigt och att det behövs aktivt arbete för att behålla kompetensen. Han framhöll också att Calluna ligger i framkant när det gäller tekniska lösningar i NVI-processen.

Callunas Anna Koffman som deltog under årets inspektion är mycket glad över beskedet om fortsatt ackreditering:

– Ackrediteringen hjälper oss på så många sätt och blir till nytta för både oss själva och våra kunder! Den är en drivande kraft i vårt arbete med utveckling av metoder och verktyg och i upprätthållandet av personalens kompetens inom naturvårdsbiologi.

 

Vill inspirera

Calluna ser gärna att fler konsultfirmor i branschen blir inspirerade och själva kommer igång med ackreditering för naturvärdesinventering.

Vill du vill veta mer om vad ackrediteringen innebär och vad som krävs? Calluna hjälper gärna till med råd och stöd – kontakta Anna Koffman (kontaktuppgifter ovan till vänster).

 

Mer information

Mer information om standarden och teknisk kommitté 555 >

Läs mer om Callunas arbete med NVI-standardens uppkomst och hur ackrediteringsarbetet startade >

 

_______________

1 Calluna var initiativtagare till och medverkade vid framtagandet av en standard för naturvärdesinventeringar (SS 199000:2014) och är sedan december 2017 första företaget att vara ackrediterat för inventeringar enligt denna standard (naturtyp land och strand).