Inmätning av naturvärdesträd en del av NVI-standarden

2018-07-02

När mark tas i anspråk vid exploatering är det viktigt att kunna visa hänsyn till naturmiljön, och med en standardiserad naturvärdesinventering (NVI) får du ett kvalitetssäkrat beslutsunderlag. Callunas inventering av naturvärdesträd är en del av inventering av värdeelement enligt SIS standard för NVI.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Ekologisk inventering och hur man bedömer trädets naturvärde

Uppväxta träd har, särskilt i urban miljö, i princip alltid ett bevarandevärde och ger oss flera ekosystemtjänster. En inventering av naturvärdesträd fokuserar på träd av särskild betydelse för biologisk mångfald och ekologisk funktionalitet. Under inmätningen registrerar vi grundläggande data, som trädslag, stam- och krondiameter, vitalitet och kronform. Dessutom noterar vi förekomst av olika ekologiska attribut, som om trädet är ett hålträd, mulmträd, boträd, jätteträd, grovt, gammalt, vidkronigt eller hamlat, om det finns död ved eller naturvårdsarter i anknytning till trädet, träd särskilt betydelsefulla för pollinatörer.

Graden av naturvärde bedöms med hjälp av ett poängsystem baserat på de ekologiska attribut som trädet har. Poängsumman visar på naturvärdet hos varje enskilt träd, där de ekologiska attributen ger ett motiv till naturvärdesbedömningen.


Teknisk utrustning med precision

Vi använder inmätningsinstrumentet Zeno20 för att registrera trädens position. Zeno20 har god noggrannhet, cirka 0,5-1 meter. Vi kan även mäta in träden i höjdled, z-värden. Detta möjliggör visualisering av träden i 3D. Noggrannheten gör att underlaget passar väl för att t. ex. utarbeta detaljplaner.

 

Visualisering

Vi kan leverera träddata som webbapplikation med 3D visualisering. Se det trädnätverk som Calluna tagit fram åt Solna stad och som vi nu jobbar vidare med i ett innovationsprojekt tillsammans med Geografiska informationsbyrån.

 

Kort om NVI-standarden

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att avgränsa och värdera områden av betydelse för biologisk mångfald inom ett område. Metoden följer en nationell SIS-standard och är framtagen för att kunna beskriva och klassa naturvärden i olika naturtyper enligt enhetliga principer. Detta helhetsgrepp har gjort det lättare för exploatörer och planerare att fatta naturmiljömässigt goda beslut, och för tillståndsmyndigheter att granska ett projekts miljöpåverkan.

En NVI kan utföras med olika detaljeringsgrad, där översikt passar för stora områden, ofta tidigt i ett projekt, och medel eller detalj passar för exempelvis detaljplaner. Att komplettera med tillägg ökar också detaljeringsgraden, exempelvis avgränsning av objekt med den lägre naturvärdesklassen, kartläggning av naturvärdesträd och andra värdeelement, Natura 2000-naturtyper, generellt biotopskydd eller fördjupade artinventeringar.


Metodutveckling och ackreditering av NVI

Calluna initierade 2009 ett nationellt standardiseringsarbete av hur en naturvärdesinventering ska göras, vilket 2014 resulterade i färdig SIS-standard för NVI (SS 199000) som landets miljökonsulter arbetar utifrån idag. Vi deltar fortsatt i den tekniska kommitté som förvaltar och reviderar standarden samt deltar i konsultarbetsgruppen som i år reviderar standarden.

Calluna var först ut med att ackrediteras för NVI av Swedac i december 2017. Ackrediteringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att beställaren verkligen får en NVI som följer standarden. Vi måste visa att vi löpande arbetar med att säkra personalens kompetens och har interna verktyg för att arbeta effektivt och kvalitetssäkrat efter standarden.

Vill du veta mer om NVI-standarden, metoden för naturvärdesträd eller webbapplikationer för visualisering av träddata? Kontakta Anna Koffman (se uppgifter högst upp till vänster).