Kalibrerade inventerare av naturvärden

2019-05-28

Callunas naturvärdesinventerare har nu genomfört den årliga kalibreringen inom bedömningar, artkunskap och gemensamma arbetssätt. Allt för att kunna genomföra inventeringar med hög kvalitet och med samstämmighet i arbetet.

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

 

Gemensamma övningar och kompetensutveckling

Som första ackrediterade företag enligt svensk standard för naturvärdesinventering håller Calluna varje år en intern träff för sina inventerare. Dessa s.k. kalibreringar utgör en viktig del i arbetet som ackrediterat företag. Träffarna ger medarbetarna möjlighet att stämma av bedömningar och arbetssätt inom gruppen, samt fortbilda varandra inom artkunskap och aktuellt kunskapsläge.

– Artkunskap är jätteviktigt för våra NVI-medarbetares kompetensutveckling, men även gemensamma diskussioner om till exempel markanvändningshistorik, kontinuitet och naturvärdesbedömning, säger Anna Koffman, Callunas ansvariga för ackrediteringen enligt NVI-standarden.

 

Årets kalibrering genomfördes utanför Stockholm...

Stockholmskontorets inventerare träffades den 9 maj på Biskops-Arnö och vid Hjälstaviken i Mälaren. Särskilt fokus lades på avgränsning av naturvärdesobjekt och hur man kommer fram till naturvärdesklass.

Övningarna gjordes i trädklädd betesmark med historik som betesbacke i åker samt ängsmark. Gruppen lärde sig om lavfloran i askallén och på den fantastiska Biskopseken som gav utdelning på många naturvårdsarter: almlav, rödbrun blekspik, brunskaftad blekspik, gulvit blekspik, gulpudrad spiklav och gul dropplav. Svampen svartöra fanns rikligt på både alm och askved.

I torrbackarna i norra Hjälstaviken hölls en tävling mellan två lag om vilka som kunde hitta flest arter inom en kvadratmeter på 15 min. Några arter från tävlingens resultatlista var: backsippa, gråfibbla, gulmåra, vitmåra, stormåra, åkerviol, vårveronika, ängshavre, backtrav, gul fetknopp, kantig fetknopp, brudbröd och mandelblom.

Dagen efter, den 10 maj, ägnade gruppen åt att diskutera och uppdatera Callunas interna vägledningar och verktyg i NVI arbetet.

Vid kalibreringen deltog Stockholmskontorets Lisa Sigg, Ann-Sofie Lindén, Petter Andersson, Mova Hebert, Marie Björklund, Ronny Fors, Tenna Toftegaard, Marlijn Sterenborg och Anna Koffman.

 

… och kring Mjölby

De sydligare kontoren höll kalibreringsträff den 23-24 maj i trakterna kring Mjölby i Östergötland. Fokus lades i år på artkunskap, men även klassning och bedömning av Natura 2000-naturtyper togs upp. Den första dagen besöktes både våtmark, lövskog och sandmarker, och den andra dagen både löväng och barrskog.

Den första dagen startade med att studera fågellivet vid Saxkärrens anlagda våtmark i Västra Harg. Gruppen gick igenom vad man kan titta efter från landbacken i denna typ av miljö, tittade på vattnets klarhet och vattenväxter, samt värden för både fåglar och fladdermöss. Insektsproduktionen verkade vara stor, vilket man kunde se på det stora antalet svalor och tornseglare som födosökte över vattenytan.

Efter lunch besöktes det stora naturreservatet Västra Hargs lövskogar. Många naturvårdsintressanta arter noterades och diskuterades bland reservatets värdefulla lövskogar med gammal ek, asp och hassel. Sista besöket för dagen gjordes i de sandiga gräsmarkerna och den fram tills nyligen aktiva täkten vid Klockargårdens gravfält i Östra Tollstad. Många olika bin och andra steklar fångades in och förevisades. Det mest intressanta fyndet var troligen broksnylthumla, en art som har minskat starkt över nästan hela sitt utbredningsområde.

Nästa dag besöktes Pålsbo löväng, som utgör mycket värdefulla betesmarker och slåtterängar av yppersta klass. En lång rad kärlväxter förevisades, bland annat många indikatorarter för ängar respektive betesmarker. Även här infångades och förevisades flera insekter, till exempel vialsandbi som är en art starkt knuten till stora förekomster av gökärt. Dagens andra besök gjordes i Stora Haddebo naturreservat. Området hyser gammal barrskog där det inte har skett någon skoglig verksamhet att tala om på ungefär 100 år. Här hade gruppen en diskussion om art- och biotopvärden samt Natura 2000-naturtyp.

Under kalibreringen testades även en drönare och gruppen kikade på vilka möjligheter en sådan kan innebära i samband med NVI. Se några av drönarens fina bilder i fågelperspektiv nedan.

 

Vid kalibreringen deltog Linköpingskontorets Håkan Andersson, Mattias Stahre, Johan Storck, Olof Rosenqvist och Björn Ström, Göteborgskontorets Jonas Mattsson, Erik Edvardsson och Frida Nettelbladt, samt Malmökontorets Håkan Sandsten.

 

Mer information

 

Foton: nedan av Håkan Sandsten med drönaren, ovan Anna Koffman samt Håkan Andersson.