VÅRA ERBJUDANDEN INOM > PROVTAGNING > REFERENSUPPDRAG, RECIPIENTKONTROLL

Miljöövervakning och provtagning

Calluna erbjuder bland annat ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal.

TJÄNSTER INOM PROVTAGNING

REFERENSPROJEKT INOM PROVTAGNING

Referensuppdrag, recipientkontroll

Uppdragen i marin- och sötvattenmiljö är en viktig del av konsultverksamheten och motsvarar ungefär hälften av omsättningen. Sedan 1997 har vi inventerat, tagit prover i och utvärderat över 500 vattendrag, 500 sjöar och i Östersjön från Råneå till Kalmarsund. Vi bedriver recipientkontroll i södra Sverige. Vi har kapacitet för de flesta typer av undersökningar i vatten och har som redan nämnt ett ackrediterat laboratorium för biologiska analyser.

Calluna har ansvarat för projektledning, all provtagning, biologiska analyser av fisk och bottenfauna, månads- och årsrapportering.


2007-2008 Rolfsån vattenvårdsförbund.
2007-2009 Alsteråns vattenvårdsförbund.
2007-2010 Lyckebyåns vattenförbund.
2009-pågående Motala Ströms vattenvårdsförbund.
2011-pågående Mörrumsåns vattenvårdsförbund.
2011-pågående Sala vattenvårdsförbund.