REFERENSER

Referenser

Calluna har ett stort antal referenser inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör väldigt gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter. 

(Våra kontaktuppgifter hittar du här)

Lärande och utbildning

Böcker och utbildningsmaterial

Informationsmaterial och illustrationer

Kurser och föreläsningar

Konferenser, möten och seminarier

Miljöövervakning och provtagning

Recipientkontroll i vatten

Provtagning - dricksvatten, grundvatten, lakvatten

Provtagning - plankton, sediment, bottenfauna

Slam- och avloppsprovtagning

Provtagning - fordonstvättar

Provfiske och musselinventering

Kontrollprogram och miljöövervakning

Miljötillstånd och MKB

Vattenverksamhet

Vindkraft

Täkter

Gruvor

Industri

Våra vanligaste tjänster

Naturvård

Artinventeringar

Biologisk Infrastruktur - landskapsekologiska analyser

Ekosystemtjänstanalys

Nyckelbiotopsinventering

Naturvårdsprogram

Reservatsplanering

Biotopkartering av vattendrag

Natura 2000-uppföljning

ÅGP - åtgärdsplan för hotade arter

Vattenundersökningar

Skötselplaner

Uppdragsforskning

Anläggning och restaurering av natur

Skyltar och informationsmaterial

Kommunekolog (att hyra)

Samhällsplanering & byggande

Kommunal planering

Nationella och regionala planer

Projektering

Miljötillstånd

MKB

Vattenförvaltning

Ekosystemtjänster

Landskapsanalys

Biologisk Infrastruktur

Grönplaner, grönstruktur

Landskapskaraktärsanalys

Kommunekolog (att hyra)

Vattenplanering och vattenverksamhet

Vattenverksamhet

Dagvattenhantering

Undersökningar i vatten

Artinventeringar