REFERENSER

Referenser

Calluna har ett stort antal referenser inom olika typer av projekt och uppdrag. Här redovisar vi ett axplock, men vi bistår gärna med fler och mer detaljerade uppgifter vid förfrågan!

Hållbar kemikaliehantering

Laguppfyllnad kemikalier

Lärande och utbildning

Konferenspresentationer

Föreläsningar och kurser

Informationsmaterial och illustrationer

Miljöövervakning

Kontrollprogram och miljöövervakning

Recipientkontroll

laguppfyllnad kemikalier

Miljöövervakning och provtagning

Laguppfyllnad kemikalier

Kontrollprogram och miljöövervakning

Fordonstvättar provtagning

Recipientkontroll

Planktonprovtagning

Sedimentprovtagning

Bottenfaunaprovtaning

Provfiske

Miljögifter i blåmussla och fisk

Dricksvattenprovtagning

Grundvattenprovtagning

Lakvattenprovtagning

Avloppsprovtagning

Slamprovtagning

Miljötillstånd och MKB

Våra vanligaste tjänster

Vindkraft

Gruvor

Industri

Täkter

Naturvård

Artinventeringar

Biologisk Infrastruktur - landskapsekologiska analyser

Ekosystemtjänstanalys

Nyckelbiotopsinventering

Naturvårdsprogram

Reservatsplanering

Biotopkartering av vattendrag

Natura 2000-uppföljning

ÅGP - åtgärdsplan för hotade arter

Vattenundersökningar

Skötselplaner

Uppdragsforskning

Anläggning och restaurering av natur

Skyltar och informationsmaterial

Kommunekolog (att hyra)

Samhällsplanering & byggande

Nationella och regionala planer

Översiktsplaner

Detaljplaner, program och FÖP

Projektering

Miljötillstånd

MKB

Vattenförvaltning

Ekosystemtjänster

Landskapsanalys

Biologisk Infrastruktur

Grönplaner, grönstruktur

Landskapskaraktärsanalys

Kommunekolog (att hyra)

Vattenplanering och vattenverksamhet