Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING & BYGGANDE

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING & BYGGANDE

Artinventeringar

 

På Calluna kan vi göra riktade undersökningar efter enskilda arter eller organismgrupper. Vi  kan inventera dagfjärilar, trollsländor, dyngbaggar, vedinsekter och fladdermöss m. fl. på land samt ta bottenfauna, elfiska, nätprovfiska, göra makrofytinventering m.m. i vatten. Dessutom utför vi sedimentprovtagning, vattenprovtagning m.m.

 

Fladdermöss

Fladdermöss kan påverkas av exploatering och andra verksamheter i naturen, till exempel genom förändringar av värdefulla livsmiljöer, störningar under födosök eller förändringar längs flyttstråk. Calluna är ledande i Sverige inom fladdermöss och kan erbjuda ett flertal typer av utredningar. I vårt arbete ingår förslag till hänsyn, skyddsåtgärder och förändringar av projektet.

 

Fåglar

Fåglar påverkas ofta av olika exploateringsprojekt och verksamheter i naturen. Det kan handla om att deras boplatser försvinner, störningar under häckningsperioden eller kollisioner med vindkraftverk. Calluna har stor kompetens inom detta område och kan erbjuda alla tänkbara typer av fågelinventeringar och -utredningar.

 

Grod- och kräldjur

Det är inte ovanligt att behovet av grod- och kräldjursutredningar uppstår inom olika exploateringsprojekt som vägbyggnationer eller detaljplaner för nya bostadsområden. Inledningsvis kan det handla om inventeringar av olika arter eller lämpliga livsmiljöer. Därefter behövs ibland utredningar av olika slag, analyser av populationsförändringar, konsekvensbedömningar av olika alternativ eller förslag till lämpliga åtgärder. Calluna har stor vana av att utreda olika typer av frågeställningar gällande grod- och kräldjur och inom företaget finns ett flertal inventerare och artexperter.

 

Övriga artgrupper

Vi utför även inventeringar av exempelvis:

  • Vedlevande insekter
  • Signalarter och rödlistade arter
  • Kärlväxter
  • Humlor och vildbin