VÅRA ERBJUDANDEN INOM > SAMHÄLLSPLANERING & BYGGANDE > ÖVERSIKTSPLANER > MKB

Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING & BYGGANDE

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING & BYGGANDE

Miljöbedömning (MKB, SMB)

Miljöbedömningar används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Calluna utför miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och strategisk miljöbedömning (SMB) för olika typer av verksamheter, både på land och i vattenmiljöer.

En miljöbedömning handlar inte enbart om ett MKB-dokument utan syftar på hela den process som miljöanpassar projekt, planer och policyer. Under processens gång utreds olika miljöaspekter och verksamheten utformas sedan utifrån detta. MKB-dokumentet är ett resultat av processen och ska beskriva verksamhetens miljöpåverkan, hur projektet har anpassats, de effekter och konsekvenser som bedöms uppstå samt föreslå skadebegränsande åtgärder där så är möjligt.

 

Olika typer av miljöbedömningar

Calluna arbetar med MKB inom de flesta områden. Vi har stor erfarenhet av miljöbedömningar i samband med vägprojekt, kommunal planering, regionala och nationella planer, policyer och tillståndsprövningar av bland annat vindkraft och vattenverksamhet. Vi har även medverkat i ett flertal större exploateringsprojekt där vi har gjort avancerade konsekvensbeskrivningar för naturmiljön.

 

Helhetslösningar

Callunas MKB-specialister har en bred erfarenhet av konsekvensbedömning inom många områden. De tar fram MKB-dokumentet under projektets gång och arbetar med de miljöaspekter som är relevanta för projektet och som efterfrågas från den tillståndsgivande myndigheten. Callunas ämnesspecialister medverkar vid analyser av olika miljöaspekter för att ge kvalitetssäkrade bedömningar av betydelsefulla frågor. Projektledning och kvalitetssäkring enligt Callunas ledningssystem för kvalitet och miljö ingår i arbetet.

 

Underlagsutredningar

Callunas ämnesspecialister utför de allra flesta typer av undersökningar av land- och vattenmiljöer som kan krävas som underlag till MKB:n, bland annat:
• naturvärdesinventeringar och artspecifika inventeringar på land och i vattenmiljö
• vattenprovtagningar och statusbedömning enligt vattendirektivet
• naturvårdsprogram
• analyser av ”Biologisk infrastruktur”
• Natura 2000-utredningar
• Utredningar kopplade till artskyddsförordningen
För övriga specialutredningar utanför Callunas ämnesområde, exempelvis kulturmiljö och landskapsbild, anlitar vi ledande specialister inom dessa områden som underkonsulter.

 

Kundnytta

Du får en miljöanpassning av din verksamhet, policy eller plan, samt en välskriven MKB-rapport. Vi förenar ditt projekt med fungerande ekosystem!