Våra vanligaste tjänster A–Ö

Våra vanligaste tjänster A–Ö

Våra vanligaste tjänster listas nedan (notera att det går att söka på all text i denna vy).
Tryck på den gröna knappen till vänster om tjänsten för att se information om sidan, tryck på tjänstens namn för att gå till till tjänstens sida.

Vi erbjuder givetvis stöd inom många fler typer av uppdrag än de som listas här - varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just din organisation eller stödja ert projekt.

Sidans Namn Innehåll
  Artinventering Calluna genomför riktade artinventeringar inom de flesta artgrupper, både på land och i vattenmiljöer. Vi har egna artspecialister som inventerar exempelvis bottenfauna, fisk, fladdermöss, fåglar, grod- och kräldjur, insekter, kärlväxter, lavar, mossor, musslor, svampar och skyddsvärda träd. Inom de områden vi själva saknar expertkompetens har vi goda samarbeten med ett flertal underkonsulter.
  Biotopkartering För biotopkartering av vattendrag finns det flera metoder som kartlägger viktiga strukturer i vattendraget och dess närmiljö, vilket kan utgöra underlag för exempelvis fiskevårdsplaner. Calluna utför även biotopkarteringar av större landområden som en grund inför olika typer av landskapsekologiska analyser. När ekologiska samband ska modelleras är tillgång till högkvalitativa, uppdaterade och högupplösta marktäckedata en förutsättning. Calluna kartlägger därför vegetationens utbredningsmönster och fördelning i olika naturtyper (biotoper). Biotopkarteringen omfattar datainsamling (t.ex. flygbildstolkning, laserdata och sök i databaser) och fältvalidering ute i landskapet. För att öka användbarheten karteras även attribut som exempelvis skogsålder, vegetationsskiktning och skogstäthet. Informationen lagras som en digital databas i GIS, särskilt utformad för att effektivisera analysarbete och kvalitetssäkring.
  Ekosystemtjänstanalys Genom Callunas ekosystemtjänstanalys kartläggs, analyseras och visualiseras ekosystemtjänster. Syftet med analysen är att genom ett processinriktat och inkluderande arbetssätt synliggöra de värden som våra ekosystem genererar till samhället. Våra kunder får visualiserad kunskap om vilka värden, kopplade till ekosystemtjänster, som finns i ett område och som påverkas av projektet. Vi ger även rekommendationer om hur den negativa påverkan kan minskas och hur värdet av ekosystemtjänsterna kan ökas.

Calluna genomför givetvis även olika typer av rådgivning och kompetensutveckling inom ekosystemtjänster anpassad till beställarens behov, exempelvis inspirationsföredrag, kortare kurser, diskussionsseminarier eller medverkan som expertstöd.
  Uppföljning och kontrollprogram Calluna stödjer kunder med uppföljningar av både naturmiljöer och artgrupper. Vi utför miljöövervakning av allt från fladdermöss, dagfjärilar, bottenfauna och makroalger till vattendrag och eklandskap. Vi är väl förtrogna med den nationella miljöövervakningsmetodiken och har även jobbat med metodutveckling inom området.

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan påverka miljön eller medföra olägenhet för människors hälsa ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga sådana effekter. Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror helt på verksamhetens storlek. Calluna har god erfarenhet och kunskap om de krav som ställs och kan ta fram ett passande förslag samt förankra det hos berörd myndighet så att verksamheten kan bedrivas på bästa sätt.
  Landskapsekologisk analys Callunas analyser av den biologiska mångfaldens infrastruktur (grön infrastruktur) och grönstrukturanalyser visar på ett tydligt sätt skillnader mellan alternativa lösningar inom många typer av projekt och planer. Syftet med att analysera hela landskapet, istället för att fokusera på enskilda områden, är att få en bättre helhetsbild av möjliga konsekvenser för naturmiljön. Calluna använder bland annat GIS-baserade analysverktyg som kan visa effekter på grönstrukturen i olika alternativ (scenarier) för planerad bebyggelse eller infrastruktur, eller effekter på olika naturtyper och arter. I analyserna används exempelvis olika modeller för att identifiera rika landskap, sammanhängande system av värdefulla områden, möjliga spridningsvägar och barriärer för spridning för olika arter. Landskapsekologiska analyser är kraftfulla verktyg för att kunna peka ut ekologiska samband i landskapet och till att finna lösningar som bäst bevarar fungerande ekosystem.
  Landskapskaraktärsanalys (LKA) Genom en landskapskaraktärsanalys tas ett tvärvetenskapligt underlag fram om ett landskaps känslighet, potential och utvecklingstendenser, vilket underlättar beslut om och anpassningar av framtida projekt eller planer.

Analysen inleds med en s.k. befaring (en gemensam fältsyn i området) med kompetenser inom naturgeografi, ekologi, landskapets form, historiska utveckling och nutida markanvändning. Därefter görs en karaktärisering där landskapet delas in i landskapstyper och karaktärsområden samt tematiska studier som beskriver varför landskapet ser ut och fungerar som det gör. Resultatet ger en slutlig bedömning av landskapet, där karaktärsområdena var för sig bedöms efter känslighet, potential och utvecklingstendenser.
  Miljötillstånd och dispenser Med Callunas samlade kompetens inom miljöområdet kan vi erbjuda ett oberoende expertstöd när biologiska frågor berörs i juridiska processer såsom olika typer av miljötillstånd och dispenser. Vi stödjer våra kunder med allt från att driva hela MKB-processer och delta i samråd med myndigheter och allmänhet till rådgivning i specifika frågor och olika underlagsutredningar inom bland annat artskydd, biotopskydd, Natura 2000, strandskydd och vattenverksamhet. 
  MKB och miljöbedömning Calluna utför miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbedömningar för olika typer av planer och verksamheter (strategisk och specifik miljöbedömning). Miljöbedömning är hela den process som miljöanpassar planen eller verksamheten. Under processens gång utreds olika miljöaspekter och verksamheten utformas sedan utifrån detta. Ett resultat av processen är MKB:n, den rapport som ska beskriva bedömd miljöpåverkan.

Våra MKB-specialister har erfarenhet av konsekvensbedömning inom många områden. De leder processen och arbetar med de miljöaspekter som är relevanta för uppdraget och som efterfrågas av den tillståndsgivande myndigheten. Callunas ämnesspecialister medverkar vid analyser av olika miljöaspekter för att ge kvalitetssäkrade bedömningar av betydelsefulla frågor. Calluna kan även själva utföra de flesta typer av underlagsutredningar av land- och vattenmiljöer som kan krävas för MKB:n. För utredningar utanför Callunas ämnesområden har vi etablerade samarbeten specialister som kan anlitas som underkonsulter.
  Naturvärdesinventering (NVI) En naturvärdesinventering (NVI) ger en god överblick över vilka naturvärden som förekommer inom ett område på både land och i vatten. Syftet är att upprätta ett beslutsunderlag som kan användas exempelvis när områden ska tas i anspråk av verksamheter, planer eller skötselåtgärder. I många fall räcker en naturvärdesinventering som underlag för vidare bedömning av miljökonsekvenser och tillståndsansökan med avseende på naturmiljö. I annat fall ger NVI:n en vägledning om vilka fördjupningar som behövs.

Metoden följer en framtagen SIS-standard och sedan 2017 är Calluna ackrediterade för genomförande av NVI (landmiljö och stränder) enligt standarden. Ackrediteringen utgör en viktig kvalitetsmarkör som visar att våra inventeringar verkligen utförs enligt standarden, görs med god kvalitet och att inventerande personal har rätt kompetens för uppdraget.
  Skötselplan och projekteringsstöd Vi tar fram skötselplaner för exempelvis naturreservat och Natura 2000-områden, men även för skötsel av exempelvis golfbanor, alléer och jordbruksmark. Vanliga typer av naturmiljöer som behöver planerad skötsel är bland annat dammar och våtmarker, träd och buskar, samt olika typer av gräsmarker och skog.

Calluna bistår gärna även vid anläggning och restaurering av natur i olika former, såsom våtmarker, dammar, kalkkärr och torrängar. Inom projektering kan Calluna bistå med att gå från idé till genomförande och ge stöd inom bland annat ekologisk utformning, ekosystemsäkring och grönytefaktor.
  Cesiumanalys (radioaktivitetsmätning) Calluna mäter sedan många år radioaktivitet (cesium) i aska och i livsmedel som kött, fisk, bär och svamp. Framförallt analyseras älg- och vildsvinskött åt många jägare. Just vildsvinskött har blivit mer vanligt att analysera eftersom riktigt höga halter av cesium har börjat uppmätas i köttet på senare tid när arten etablerar sig allt längre norrut.

Hur analysen beställs beskrivs tydligt i följesedeln (klicka på länken för att ladda ner dokumentet till din dator). Provet förbereds och skickas tillsammans med ifylld och utskriven följesedel till Calluna enligt anvisningarna. Betalning görs med Swish till Calluna AB (nr. 1234-99 09 25, märk betalningen ”Cesium”). Ett cesiumprov kostar 325 kr (inkl. moms). 100 kr tillkommer för provberedning om provet inte är nedskuret i cm-stora bitar.

Kontakta oss om du har några frågor (Ulf Frykman, Miljökonsult, 0702-14 55 71, ulf.frykman(at)calluna.se alt. Andreas Brutemark, Affärsområdeschef, 0702-81 82 77, andreas.brutemark(at)calluna.se).

Tryck här för att ladda ned dokumentet.
  Dagvattenhantering Vattenkvaliteten i svenska sjöar och vattendrag är med internationella jämförelser oftast god, men i tätbebyggda områden framträder ändå problem tydligt. Det handlar om föroreningar som påverkar vattnets växt- och djurliv och vattenkvalitet som inte når upp till de miljökvalitetsnormer som fastställts inom EU. Calluna arbetar med kopplingen mellan recipientmål och dagvattenhantering. Vi har tagit fram metoder och modeller för att bedöma hur dagvatten påverkar ekologisk och kemisk status i vattenmiljöer. Vi identifierar var de största problemen finns och hur man kan prioritera åtgärder för att nå största möjliga miljövinst.
  Informationsarbete och illustration Vi arbetar med alla former av informationsmaterial om natur och friluftsliv. Bland annat gör vi skyltar och foldrar om reservat och naturstigar, designar publika rapporter och arbetar med informationstexter för olika målgrupper.

Vi har ett flertal egna illustratörer och skickliga fotografer på Calluna och kan därför enkelt ta fram ändamålsenliga illustrationer för specifika projekt i allt från akvarell och tusch till illustrativt bearbetade foton. Vi har dessutom flera naturguider och experter inom utomhuspedagogik och friluftslivsfrågor inom företaget som kan bistå projekten med aktuella kunskaper inom pedagogik och didaktik.
  Kommunekolog (att hyra) Vid tillfälliga behov, som längre sjukdomsperioder, under en rekryteringsprocess, föräldraledighet etc. kan vi bistå med kompetent personal för tjänsten som kommunekolog, på hel- eller deltid.
  Kunskapssammanställning Calluna skriver och utformar handböcker, rapporter, temablad och andra typer av informationsskrifter baserade på bästa tillgängliga kunskap. Kunskapssammanställningar görs med gängse vetenskaplig metod. Resultaten från forskningen redovisas oftast populärvetenskapligt och på svenska.
  Metodutveckling Calluna arbetar med utveckling av metoder inom bland annat inventering och miljöbedömning. Praktisk naturvård stöter ständigt på nya utmaningar och metoder behöver därför utvecklas kontinuerligt. Vår gedigna erfarenhet från praktiskt naturvårdsarbete ger oss goda förutsättningar att utveckla metoder som fungerar i praktiken. Calluna har bland annat arbetat fram egna metoder för analyser av landskapets ekologiska samband och för analys och visualisering av ekosystemtjänster. Vi har även deltagit i utvecklandet av Sveriges SIS-standard för naturvärdesinventeringar (NVI) och arbetat med en metod för landskapsanalyser för tidiga skeden av infrastrukturplanering (LiLP).
  Miljöcoach eller hållbarhetschef (att hyra) Calluna stödjer verksamheter med allt från att utarbeta strategier för integrering av en hållbarhetspolicy i verksamhet och affär till att utbilda personalen eller leda miljöarbetet som projektledare eller tillfälligt inhyrd hållbarhetschef. Vi kan erbjuda en unik kombination av seniora miljökonsulter, erfarna workshopledare, uppskattade pedagoger och väldrillade moderatorer med lång erfarenhet av miljödriven förändrings- och affärsutveckling. Ta hjälp av oss som strategisk partner inom ert miljö- och hållbarhetsarbete, antingen inom avgränsade projekt eller som inhyrd resurs på hel- eller deltid över längre tid. Vi guidar er till ett meningsfullt, bärande och värdeskapande miljöarbete
  Naturvårdsprogram Vi stödjer er genom hela kedjan från tidig genomförandeplanering, kunskapssammanställning och inventeringsarbeten till själva åtgärdsprogrammet och implementeringen. Calluna kan ta ett helhetsansvar för hela processen till färdigt naturvårdsprogram eller arbeta tillsammans med exempelvis er kommunekolog och utför de expertinsatser som behövs. Oavsett val av arbetssätt får ni tillgång till Callunas kunskapsbas och olika experter, ett genomtänkt sätt att driva projekt och ett gott bollplank i kommunens eget naturvårdsarbete.
  Provfiske och musselinventering Calluna utför elprovfiske i vattendrag och nätprovfiske i sjöar och marina miljöer, musselinventering, samt kräftprovfiske för att undersöka förekomsten av signalkräftor respektive flodkräftor. Vi gör även fiskevårdsplaner samt insamling och provberedning inför analys av miljögifter i fisk och blåmussla.

Vid elfiske beräknas tätheten av alla förekommande arter och förutsättningarna för lyckad reproduktion i vattendraget bedöms. Elfiske används ofta för att ta reda på om det finns öring eller laxfisk i vattendraget.

Vid nätprovfiske är huvudsyftet att kvantifiera fiskarters förekomst och fiskbeståndens storlek i sjöar eller kustvatten. Syftet med ett provfiske kan också vara att analysera förekomsten av miljögifter i fiskarnas muskel- eller fettvävnad.

Musselinventering innebär undersökning av förekomsten av stormusslor, antingen med vattenkikare eller genom dykning. Precis som för fisk kan halten av miljögifter i musslor analyseras för att få en bild av hur föroreningar omsätts i vattnet.
  Provtagning (slam och avlopp) Calluna utför provtagning av slam från bland annat avloppsverk och dagvatten, samt avloppsprovtagning. Vi utför provtagningen enligt aktuella Revaq-rutiner och säkerställer god kvaliteten så att värdena blir representativa och kontaminering av proverna undviks. Normal klarar vi provtagningen utan lastmaskin, och uppdragen blir därmed kostnadseffektiva. Om så önskas tar vi även kontakten gentemot lab.
  Provtagning (vatten, plankton och sediment) Calluna tar vattenprover för analys av kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska parametrar, samt för analys av växt- och djurplankton (inklusive analys av toxiska blågrönbakterier) och är ackrediterade för ett flertal metoder. Vattenprover tar vi i både naturvatten, avloppsvatten, lakvatten, grundvatten, dricksvatten och badvatten. Vi utvärderar vanligen resultaten utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och Vattendirektivets krav, och har statistisk kompetens för mer avancerade analyser, t.ex. multivariata analyser.

Dricksvattenprovtagning innebär provtagning av mikrobiologi och kemisk vattenanalys. Vi utför grundvattenprovtagning på till exempel deponier och kan även utföra övrig provtagning som ingår i kontrollprogram.

Planktonprovtagning (zoo- och fytoplankton) utför vi i både marina och limniska miljöer. Sedimentprovtagning utför vi i alla typer av vatten. Sedimenten är viktiga arkiv som berättar om både föroreningshistorik och nuvarande föroreningssituation, men också om hur goda syreförhållandena är i bottenvattnet.
  Recipientkontroll i vatten Calluna erbjuder provtagning med modern utrustning och ackrediterade provtagare. Vi har resurser att utföra de flesta typer av provtagningar, stor geografisk täckning samt gedigen erfarenhet av de krav som ställs inom egenkontroll. Vi kan ta fram ett passande förslag och förankra det hos berörd myndighet så att verksamheten kan bedrivas på bästa sätt.

Genom ett unikt samarbete erbjuder Calluna, laboratoriegruppen Eurofins och transportföretaget DHL marknadens mest optimala program för recipientkontroll. Eurofins erbjuder ackrediterade kemiska och mikrobiologiska analyser och DHL står för logistiken som är särskilt anpassad för svensk analys- och provtagningsverksamhet. Calluna bidrar med provtagningen och sammanställer sedan analysresultaten. Utvärderingen görs ofta utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och Vattendirektivets krav och vi har även kompetens inom statistisk och GIS för mer avancerade analyser. Redovisning sker pedagogiskt utifrån kundens behov.
  Undersökning av bottenfauna och vattenväxter Bottenfaunaprover kan tas i rinnande vatten, i sjöars strandzoner och på djupare bottnar i sjöar eller kustvatten. Syftet kan vara att bedöma försurningspåverkan eller påverkan av organiska föroreningar eller andra miljögifter. Vid bedömning av miljögifter kan mundelar av fjädermygglarver undersökas särskilt. Syftet kan också vara att göra en naturvärdesbedömning, det vill säga bedöma om det finns sällsynta eller hotade arter. Studier av vilka arter som förekommer i en vattenmiljö kan även göras för att följa förändringen över tid.

Kartering av makrofyter eller makroalger sker med vattenkikare, kratta eller genom snorkling eller dykning, beroende på vattendjup och om det gäller söt- eller brackvatten. Syftet är ofta att bedöma om det finns känsliga arter som indikerar god vattenkvalitet eller högt naturvärde. Vattenmossa kan användas för analys av metaller i vattendrag. Calluna undersöker även påväxtalger i rinnande vatten. Kiselalger är en god indikator på försurning och övergödning i vattendrag och är ett bra komplement till vattenkemisk provtagning.
  Utbildning Calluna utbildar regelbundet inom flera områden såsom provtagningsmetodik, ekosystemtjänster, strandskydd och biologisk mångfald. Flera av kurserna hålls i samarbete med bland annat Aktuell Hållbarhet och Teknologisk Institut. Vi ger även skräddarsydda föreläsningar, workshops eller guidningar utifrån våra kunders behov. Flera av våra konsulter håller dessutom i kurser eller delmoment inom kurser för universitet och högskola. Calluna driver även sedan 1999 Linköpings naturskola på uppdrag av kommunen.
  Vetenskaplig publicering Calluna skriver vetenskapliga publikationer inom våra forskningsuppdrag och i identifierade forskningsintressanta delar av andra uppdrag. Den vetenskapliga publiceringen av nya resultat och metoder är en grundpelare i uppdragsforskningen. Publiceringen innebär att resultaten blir granskade av vetenskapssamhället samt allmänt tillgängliga för forskare och användare över hela världen. Vetenskaplig publicering ger inte bara trovärdighet till ett projekt utan bidrar också till att resultat och erfarenheter kommer fler till del samt till en långsiktig förstärkning av det allmänna kunskapsläget. Vi eftersträvar alltid open-access-publicering.
  Vetenskaplig undersökning Callunas uppdragsforskning har en nära koppling till våra befintliga expertområden inom praktisk naturvård, ekoinnovativ samhällsplanering och miljöövervakning. Vi samverkar med forskare vid universitet och forskningsinstitut och har ett stort kontaktnät inom akademin både i Sverige och utomlands. Genom ett flertal forskarutbildade medarbetare har vi särskild ämneskompetens att bedriva forskning inom områden som exempelvis naturvårds- och landskapsekologi. Vi kan även hjälpa till att identifiera delar av allmänt vetenskapligt intresse inom andra typer av uppdrag, såsom utredningar och inventeringar, och erbjuder möjligheten att fördjupa dessa.

Calluna värdesätter vetenskaplighet i allt vi gör, vilket leder till robusta resultat och slutsatser samt säkring av hela kedjan från frågeställning och fältmetodik till dataanalys och resultatredovisning. Att våra undersökningar görs enligt god vetenskaplig rutin är en förutsättning för trovärdighet och kvalitetssäkring.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi på bästa sätt kan hjälpa er med att designa en undersökning.
  Provtagning (fordonstvättar) Calluna utför provtagning och utsläppskontroll för fordonstvättar, det vill säga tvättar för exempelvis bilar, båtar, tåg, lastbilar och bussar. De metaller, oljeprodukter och andra miljöfarliga ämnen som tvättats av fordonen hamnar i avloppsvattnet och ägaren av fordonstvätten ansvarar för att kontrollera utsläppen. Genom Callunas samarbete med Eurofins Environment Testing Sweden AB kan vi säkra hela processen från provtagning till analys och rapport. Calluna står för provtagning och rapport-PM, Eurofins står för laboratorium och analys.

Som kund får du en oberoende aktör som provtar din fordonstvätt med effektiva och provplanerade provtagningar, gjorda med rätt utrustning, enligt rätt rutiner och med hög kvalitet. Du har direktkontakt med utföraren av provtagningen och får säkerställda provtransporter och någon som sköter alla kontakter gentemot lab.
Sidans Namn Innehåll