Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Calluna undersöker bottenfaunan i Stockholms skärgård

De första vattenkontrollprogrammen i Stockholms skärgård startade så tidigt som år 1874. I Edsviken utför Calluna undersökningar av bottenfaunan, det vill säga de små djur som lever i och på bottnarna. Detta gör vi på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall, tillsammans med Eurofins Environment AB och Pelagia Nature and Environment AB.

Ett syfte är att undersöka om där finns arter känsliga för miljöstörningar. Förekomst av vissa arter indikerar nämligen god vattenkvalitet, medan förekomst av andra, mer toleranta arter, kan tyda på en sämre vattenkvalitet. Att undersöka bottenfaunan ger alltså inte bara svar på vilka arter som förekommer i området, utan också en fingervisning om statusen på vattenkvaliteten och livsmiljön under längre tidsrymd. Vanligtvis kombinerar Calluna bottenfaunaundersökningar med vattenprovtagningar och andra biologiska studier för att kunna få en heltäckande bild av hur det står till med miljön i ett visst vattenområde.