Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Inventering av hotad musselart

Som en del i genomförandet av åtgärdsprogrammet för bevarande av arten flodpärlmussla inventerade Calluna den hotade musselarten på uppdrag av länsstyrelsen i Gävleborgs län. Flodpärlmusslan är fridlyst och rödlistad i Sverige och minskar kraftigt i landet. Arten lever i strömmande vattendrag med grus- och stenbottnar.

Det största hotet mot arten är att många bestånd helt saknar eller har dåligt fungerande föryngring, vilket i huvudsak beror på mänsklig aktivitet, som vattenkraftsutbyggnad och det moderna skogs- och jordbruket. För att föryngringen ska fungera krävs ett permanent vattenflöde, relativt hög vattenhastighet och klart, syrgasrikt, näringsfattigt vatten med stabila pH- förhållanden. Det behövs också reproducerande bestånd a lax eller öring, eftersom musslans larvstadium lever som parasit i gälbladen på dessa fiskar.