Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Ekologisk kompensation

När områden tas i anspråk kan det ibland i tillstånd eller dispenser krävas att projektet kompenserar den påverkan som görs på naturmiljön. Vi utför bland annat naturvärdesinventeringar, som ett verktyg att värdera de naturmiljöer som tas i anspråk, och olika landskapsekologiska analyser och modelleringar för att välja rätt platser för kompensation eller välja arter att fokusera på vid förslag till skötselåtgärder.