Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Ekologiskt projekteringsstöd

Det krävs mer än bara en snygg designskiss och en grävskopa för att restaurera eller skapa nya naturmiljöer. Vi hjälper våra uppdragsgivare att gå från idé till konkret förslag, anpassat efter ekologiska krav och platsens förutsättningar. Självklart bidrar vi också med expertstöd under genomförandet. Vi kan också följa upp och utvärdera nyskapade miljöer. Uppdragen kan handla om ekologisk utformning av dammar för groddjur, omvandling av parkytor till artrika ängsmarker och återskapande av våtmarker.