Energi och naturresurser

banner_image

Energi och naturresurser

Calluna stödjer aktörer inom exempelvis energi och elnät samt gruv- och täktnäring med inventeringar, ekologiska analyser, miljöbedömning, åtgärdsplanering och uppföljningsinsatser. Våra konsulter utför ofta uppdrag som utgör underlagsutredningar och rådgivning kring särskilda miljöaspekter i projekten. Vi arbetar även med miljöbedömning och kan driva hela tillståndsprocesser, utgöra expertstöd i juridiska processer såsom överprövningsärenden och tillståndsprocesser för olika typer av miljötillstånd samt delta i samråd med myndigheter och allmänhet.

Hantering av naturmiljöfrågor är en viktig del i exempelvis vind- och vattenkraftsprojekt, i allt från lämplig lokalisering i tidiga skeden till fördjupad kunskap om möjlig påverkan på värdefulla områden eller arter för att kunna gå vidare i tillståndsprocesser. När tillstånden innehåller krav på uppföljning eller biologiska kontrollprogram hjälper vi även till med detta, samt kan ge rådgivning vid iordningställande av områden där verksamhet ska avslutas.

Våra vanligaste tjänster inom det här området beskrivs nedan och vi kan erbjuda stöd inom många fler typer av uppdrag (se även Våra vanligaste tjänster A-Ö). Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just din organisation eller stödja ert projekt.

Vanligaste tjänsterna inom området:

Artinventering

Calluna genomför riktade artinventeringar inom de flesta artgrupper, både på land och i vattenmiljöer. Vi har egna artspecialister som inventerar exem...
Läs mer här

Biotopkartering

För biotopkartering av vattendrag finns det flera metoder som kartlägger viktiga strukturer i vattendraget och dess närmiljö, vilket kan utgöra underl...
Läs mer här

Landskapsekologisk analys

Callunas analyser av den biologiska mångfaldens infrastruktur (grön infrastruktur) och grönstrukturanalyser visar på ett tydligt sätt skillnader mella...
Läs mer här

Metodutveckling

Calluna arbetar med utveckling av metoder inom bland annat inventering och miljöbedömning. Praktisk naturvård stöter ständigt på nya utmaningar och me...
Läs mer här

Miljötillstånd och dispenser

Med Callunas samlade kompetens inom miljöområdet kan vi erbjuda ett oberoende expertstöd när biologiska frågor berörs i juridiska processer såsom olik...
Läs mer här

MKB och miljöbedömning

Calluna utför miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbedömningar för olika typer av planer och verksamheter (strategisk och specifik miljöbedömni...
Läs mer här

Naturvärdesinventering (NVI)

En naturvärdesinventering (NVI) ger en god överblick över vilka naturvärden som förekommer inom ett område på både land och i vatten. Syftet är att up...
Läs mer här

Uppföljning och kontrollprogram

Calluna stödjer kunder med uppföljningar av både naturmiljöer och artgrupper. Vi utför miljöövervakning av allt från fladdermöss, dagfjärilar, bottenf...
Läs mer här

image-2
image-3
image-4