Infrastruktur och näringsverksamhet

banner_image

Infrastruktur och näringsverksamhet

Calluna stödjer bland annat infrastruktursektorn, näringslivet, tekniska konsulter och skogsnäringen med allt från underlagsutredningar som inventering, provtagning och ekologisk analys till expertstöd i tillståndsprocesser och miljöbedömning av planer och verksamheter. Vi arbetar i hela kedjan från övergripande planering och förstudier till arbetsplaner, drift och underhåll. Väg- och järnvägsprojekt är återkommande uppdrag, men vi arbetar även med flygplatser (bland annat inventeringar, skötselplaner och kontrollprogram på deras marker samt miljöbedömningar och expertstöd i domstolsförhandlingar), hamnar (småbåtshamnar såväl som Sveriges största hamnar) och industri (exempelvis bullerutredningar i naturmiljöer). Calluna har heltäckande kompetens inom miljölagstiftning och PBL samt experter inom t.ex. strandskydd, artskydd, Natura 2000-frågor, vattenfrågor och ekosystemtjänster.

Våra vanligaste tjänster inom det här området beskrivs nedan och vi kan erbjuda stöd inom många fler typer av uppdrag (se även Våra vanligaste tjänster A-Ö). Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just din organisation eller stödja ert projekt.

Vanligaste tjänsterna inom området:

Artinventering

Calluna genomför riktade artinventeringar inom de flesta artgrupper, både på land och i vattenmiljöer. Vi har egna artspecialister som inventerar exem...
Läs mer här

Biotopkartering

För biotopkartering av vattendrag finns det flera metoder som kartlägger viktiga strukturer i vattendraget och dess närmiljö, vilket kan utgöra underl...
Läs mer här

Dagvattenhantering

Vattenkvaliteten i svenska sjöar och vattendrag är med internationella jämförelser oftast god, men i tätbebyggda områden framträder ändå problem tydli...
Läs mer här

Ekosystemtjänstanalys

Genom Callunas ekosystemtjänstanalys kartläggs, analyseras och visualiseras ekosystemtjänster. Syftet med analysen är att genom ett processinriktat oc...
Läs mer här

Landskapsekologisk analys

Callunas analyser av den biologiska mångfaldens infrastruktur (grön infrastruktur) och grönstrukturanalyser visar på ett tydligt sätt skillnader mella...
Läs mer här

Landskapskaraktärsanalys (LKA)

Genom en landskapskaraktärsanalys tas ett tvärvetenskapligt underlag fram om ett landskaps känslighet, potential och utvecklingstendenser, vilket unde...
Läs mer här

Miljötillstånd och dispenser

Med Callunas samlade kompetens inom miljöområdet kan vi erbjuda ett oberoende expertstöd när biologiska frågor berörs i juridiska processer såsom olik...
Läs mer här

MKB och miljöbedömning

Calluna utför miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbedömningar för olika typer av planer och verksamheter (strategisk och specifik miljöbedömni...
Läs mer här

Naturvärdesinventering (NVI)

En naturvärdesinventering (NVI) ger en god överblick över vilka naturvärden som förekommer inom ett område på både land och i vatten. Syftet är att up...
Läs mer här

Skötselplan och projekteringsstöd

Vi tar fram skötselplaner för exempelvis naturreservat och Natura 2000-områden, men även för skötsel av exempelvis golfbanor, alléer och jordbruksmark...
Läs mer här

Uppföljning och kontrollprogram

Calluna stödjer kunder med uppföljningar av både naturmiljöer och artgrupper. Vi utför miljöövervakning av allt från fladdermöss, dagfjärilar, bottenf...
Läs mer här

image-2
image-3
image-4