Myndigheter och forskning

banner_image

Myndigheter och forskning

Calluna utför och utvecklar uppdrag åt centrala verk och forskningsinstitutioner. Bland våra medarbetare finns specialister inom exempelvis naturvärdesinventering, GIS-analyser och olika artgrupper och ett flertal är disputerade och aktiva inom olika forskningsprojekt. Vi finns tillgängliga för att planera, utföra och analysera fältbedömningar och naturinventeringar, arbeta med tillståndsfrågor och bistår med naturinformation. Calluna bedriver även tillämpad forskning och innovation på uppdrag av myndigheter, akademiska institutioner, transportindustrin och företag inom näringslivet som är i behov av kvalitetssäkrad kunskapsutveckling inom ekologisk hållbarhet och naturmiljö. Den uppdragsforskning som bedrivs har en nära koppling till Callunas expertområden inom praktisk naturvård, ekoinnovativ samhällsplanering och miljöövervakning. Vi samverkar med forskare vid universitet och forskningsinstitut, både i Sverige och utomlands.

Våra vanligaste tjänster inom det här området beskrivs nedan och vi kan erbjuda stöd inom många fler typer av uppdrag (se även Våra vanligaste tjänster A-Ö). Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just din organisation eller stödja ert projekt.

Vanligaste tjänsterna inom området:

Ekosystemtjänstanalys

Genom Callunas ekosystemtjänstanalys kartläggs, analyseras och visualiseras ekosystemtjänster. Syftet med analysen är att genom ett processinriktat oc...
Läs mer här

Informationsarbete och illustration

Vi arbetar med alla former av informationsmaterial om natur och friluftsliv. Bland annat gör vi skyltar och foldrar om reservat och naturstigar, desig...
Läs mer här

Kunskapssammanställning

Calluna skriver och utformar handböcker, rapporter, temablad och andra typer av informationsskrifter baserade på bästa tillgängliga kunskap. Kunskapss...
Läs mer här

Landskapsekologisk analys

Callunas analyser av den biologiska mångfaldens infrastruktur (grön infrastruktur) och grönstrukturanalyser visar på ett tydligt sätt skillnader mella...
Läs mer här

Landskapskaraktärsanalys (LKA)

Genom en landskapskaraktärsanalys tas ett tvärvetenskapligt underlag fram om ett landskaps känslighet, potential och utvecklingstendenser, vilket unde...
Läs mer här

Metodutveckling

Calluna arbetar med utveckling av metoder inom bland annat inventering och miljöbedömning. Praktisk naturvård stöter ständigt på nya utmaningar och me...
Läs mer här

Naturvärdesinventering (NVI)

En naturvärdesinventering (NVI) ger en god överblick över vilka naturvärden som förekommer inom ett område på både land och i vatten. Syftet är att up...
Läs mer här

Vetenskaplig publicering

Calluna skriver vetenskapliga publikationer inom våra forskningsuppdrag och i identifierade forskningsintressanta delar av andra uppdrag. Den vetenska...
Läs mer här

Vetenskaplig undersökning

Callunas uppdragsforskning har en nära koppling till våra befintliga expertområden inom praktisk naturvård, ekoinnovativ samhällsplanering och miljööv...
Läs mer här

image-2
image-3
image-4