Naturvård – regional och kommunal

banner_image

Naturvård – regional och kommunal

Calluna stödjer landets kommuner, länsstyrelser och andra aktörer med bland annat inventeringar, ekologiska analyser, åtgärdsplanering och uppföljningsinsatser. Vi utför ofta uppdrag som rör enskilda värdefulla områden och arter. Sedan starten har vi tagit fram och förbättrat metoder och verktyg för inventering och utvärdering av naturvärden. Eftersom fragmenteringen av naturmiljöer och utarmningen av den biologiska mångfalden fortfarande pågår tror vi även på vikten av att hitta och skydda system av värdefulla miljöer.

Våra vanligaste tjänster inom det här området beskrivs nedan och vi kan erbjuda stöd inom många fler typer av uppdrag (se även Våra vanligaste tjänster A-Ö). Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just din organisation eller stödja ert projekt.

Vanligaste tjänsterna inom området:

Artinventering

Calluna genomför riktade artinventeringar inom de flesta artgrupper, både på land och i vattenmiljöer. Vi har egna artspecialister som inventerar exem...
Läs mer här

Biotopkartering

För biotopkartering av vattendrag finns det flera metoder som kartlägger viktiga strukturer i vattendraget och dess närmiljö, vilket kan utgöra underl...
Läs mer här

Ekosystemtjänstanalys

Genom Callunas ekosystemtjänstanalys kartläggs, analyseras och visualiseras ekosystemtjänster. Syftet med analysen är att genom ett processinriktat oc...
Läs mer här

Informationsarbete och illustration

Vi arbetar med alla former av informationsmaterial om natur och friluftsliv. Bland annat gör vi skyltar och foldrar om reservat och naturstigar, desig...
Läs mer här

Kommunekolog (att hyra)

Vid tillfälliga behov, som längre sjukdomsperioder, under en rekryteringsprocess, föräldraledighet etc. kan vi bistå med kompetent personal för tjänst...
Läs mer här

Landskapsekologisk analys

Callunas analyser av den biologiska mångfaldens infrastruktur (grön infrastruktur) och grönstrukturanalyser visar på ett tydligt sätt skillnader mella...
Läs mer här

Naturvårdsprogram

Vi stödjer er genom hela kedjan från tidig genomförandeplanering, kunskapssammanställning och inventeringsarbeten till själva åtgärdsprogrammet och im...
Läs mer här

Provfiske och musselinventering

Calluna utför elprovfiske i vattendrag och nätprovfiske i sjöar och marina miljöer, musselinventering, samt kräftprovfiske för att undersöka förekomst...
Läs mer här

Skötselplan och projekteringsstöd

Vi tar fram skötselplaner för exempelvis naturreservat och Natura 2000-områden, men även för skötsel av exempelvis golfbanor, alléer och jordbruksmark...
Läs mer här

image-2
image-3
image-4