Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Categories: process

Förstå

Många av de projekt vi hjälper våra uppdragsgivare att genomföra är komplexa – till exempel tillståndsprocesser för vindkraft eller etablering av ny infrastruktur. Det kan vara svårt att på förhand veta vad som behöver göras och i vilken ordning det är klokt att arbeta. Med vår långa erfarenhet kan vi erbjuda stöd i att planera Förstå

Kartlägga

Vi är en leverantör av data om biologisk mångfald och andra miljöaspekter. Vi är ofta ute i fält för att få en överskådlig bild av vilka naturvärden som finns i ett område. Det kan handla om att få en tidig indikation på om platsen är lämplig för projektet eller om att etablera fakta som kan Kartlägga

Analysera

Information om den biologiska mångfalden och ekosystemen kan ingå i en miljöanalys på många olika sätt. Vi utför bland annat artskyddsutredningar, där vi undersöker om projektet riskerar att påverka skyddade arter, och ekosystemtjänstanalyser, som synliggör värden som är förbundna med ekosystemen i ett område. Vi jobbar även med geografiska informationssystem (GIS) för att synliggöra de Analysera

Planera

En miljökonsults vardag består inte enbart av fältarbete och analyser av ekosystem. Vi hjälper våra kunder med allt från att navigera inom miljöjuridik till att delta som expertstöd i samrådsmöten och andra sammanhang som ingår i tillståndsprocesserna eller planeringsarbetet. Vi bidrar med allt från rådgivning i enskilda frågor till att genomföra fullständiga miljökonsekvensbeskrivningar (MKB:er). För Planera

Skapa

Det är lätt att tänka sig att all mänsklig påverkan på naturmiljöer är negativ. Men då glömmer man bort att vi människor är en del av naturen och att många typer av miljöer har blivit till i samspelet mellan oss och andra arter. Vi vill att våra projekt ska bidra till samhällsomställningen genom att stärka Skapa

Förvalta

Utveckling av hållbara ekosystem och biologisk mångfald kräver långsiktighet och omsorg. Vi tar fram planer för skötsel av såväl naturreservat och Natura 2000-områden som golfbanor och solcellsparker. När effekten av utförda åtgärder eller status för hotade arter behöver följas upp bistår vi med inventeringar och andra uppföljningar. Vi skapar också skyltar och broschyrer för att Förvalta