Landskapsekologisk analys

Landskapsekologisk analys

Callunas analyser av den biologiska mångfaldens infrastruktur (grön infrastruktur) och grönstrukturanalyser visar på ett tydligt sätt skillnader mellan alternativa lösningar inom många typer av projekt och planer. Syftet med att analysera hela landskapet, istället för att fokusera på enskilda områden, är att få en bättre helhetsbild av möjliga konsekvenser för naturmiljön. Calluna använder bland annat GIS-baserade analysverktyg som kan visa effekter på grönstrukturen i olika alternativ (scenarier) för planerad bebyggelse eller infrastruktur, eller effekter på olika naturtyper och arter. I analyserna används exempelvis olika modeller för att identifiera rika landskap, sammanhängande system av värdefulla områden, möjliga spridningsvägar och barriärer för spridning för olika arter. Landskapsekologiska analyser är kraftfulla verktyg för att kunna peka ut ekologiska samband i landskapet och till att finna lösningar som bäst bevarar fungerande ekosystem.