Landskapskaraktärsanalys (LKA)

Landskapskaraktärsanalys (LKA)

Genom en landskapskaraktärsanalys tas ett tvärvetenskapligt underlag fram om ett landskaps känslighet, potential och utvecklingstendenser, vilket underlättar beslut om och anpassningar av framtida projekt eller planer.

Analysen inleds med en s.k. befaring (en gemensam fältsyn i området) med kompetenser inom naturgeografi, ekologi, landskapets form, historiska utveckling och nutida markanvändning. Därefter görs en karaktärisering där landskapet delas in i landskapstyper och karaktärsområden samt tematiska studier som beskriver varför landskapet ser ut och fungerar som det gör. Resultatet ger en slutlig bedömning av landskapet, där karaktärsområdena var för sig bedöms efter känslighet, potential och utvecklingstendenser.