Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

GIS-analyser

Landskapsekologiska analyser är kraftfulla verktyg för att peka ut ekologiska samband i landskapet. Därmed är de en bra utgångspunkt för att finna sätt att bevara fungerande ekosystem. Med våra analyser kan vi exempelvis identifiera sammanhängande system av värdefulla områden eller olika arters möjliga spridningsvägar och hinder för spridning. Syftet med att analysera hela landskap, i stället för att fokusera på enskilda områden, är att få en bättre helhetsbild av möjliga konsekvenser för naturmiljön. När vi analyserar den biologiska mångfaldens infrastruktur (grön infrastruktur) åskådliggör vi hur planer och projekt kan påverka olika naturtyper och arter.