Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Naturinventeringar

Vi genomför många olika naturinventeringar: allt från naturvärdesinventeringar, som ger en överskådlig bild av ett område, till inventeringar som fokuserar på specifika artgrupper eller livsmiljöer. Vi gör även andra varianter av kartläggningar av naturvärden genom datainsamling och fältinventering, exempelvis funktionsindelning inför skötselplaner och biotopkartering av vattendrag eller större landområden. Resultaten från naturinventeringar kan till exempel användas som beslutsunderlag i lokaliserings- eller utformningsprocesser, eller som underlag till tillståndsansökningar, skötsel- och restaureringsplanering, ekologiska landskapsanalyser och artskyddsutredningar.