Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Restaurering

Många värdefulla naturmiljöer har gått förlorade i Sverige. Att återskapa och restaurera till exempel dammar och vattendrag, betesmarker, bryn, artrika järnvägsmiljöer och artrika vägkanter är därför avgörande för att öka den biologiska mångfalden. Vi tar fram restaureringsplaner för olika naturmiljöer, arbetar med återställning av torvmarker för att minska utsläppet av växthusgaser och hjälper till med ekologisk efterbehandling av sand-, grus och torvtäkter. Våra uppdragsgivare anlitar oss även för ekologisk rådgivning, skötselplanering av naturvårdsåtgärder och uppföljning av genomförda restaureringsinsatser.