Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Uppföljning

Det är viktigt att kunna följa hur naturen förändras över tid – för att få kunskap om exempelvis hotade arters utbredning eller den långsiktiga påverkan som olika verksamheter kan ha och för att kunna vidta relevanta åtgärder. Vi genomför miljöövervakning av såväl naturmiljöer, specifika arter och hela artgrupper som olika fysikaliska och kemiska parametrar i vatten och mark. Det innebär att vi utför uppföljningar av allt från fladdermöss, dagfjärilar, groddjur, bottenfauna och vattenväxter till miljöer som vattendrag eller eklandskap. Vi är väl förtrogna med nationell miljöövervakningsmetodik och har även bidragit med metodutveckling.