Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Nyheter & pressmeddelanden

Här har vi samlat en del av allt som händer hos oss på Calluna.

SENASTE NYHETER

20 MAR 2024

Calluna delaktig i 2 av 4 nomineringar till Planpriset

En metod för värdering av jordbruksmarkens värde, att använda i kommunal översiktsplanering, och ett ovanligt strategiskt sätt att genomföra en översiktsplan. Det är två uppdrag som Calluna har medverkat i och som utgör två av nomineringarna till Planpriset 2023. ”Vi är glada och stolta över att ha bidragit till att kommunerna Norrköping och Halmstad har nominerats till Sveriges arkitekters planpris”, säger Callunas VD Camilla Montén.

Det prestigefyllda Planpriset delas årligen ut av Sveriges Arkitekter till en kommun för ”ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga”. Bland de fyra nomineringar som har chans att vinna Planpriset 2023 finns två projekt där Calluna har varit delaktiga: Kunskapsunderlag om jordbruksmarken i Norrköping samt Halmstad kommuns utbyggnadsplan. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april.

”Vi är glada och stolta över att ha bidragit till att kommunerna Norrköping och Halmstad har nominerats till Sveriges arkitekters planpris. Det är roligt att se hur Calluna genom att bistå kommuner med expertkunskap om skog, mark och vatten bidrar till dessa och liknande nyttor runtom i landet”, säger Camilla Montén, VD på Calluna.

Värderingsmetod sparade 80% av jordbruksmarken

Norrköpings kommuns kunskapsunderlag om jordbruksmark utgör det ena nominerade projektet som Calluna medverkat i. I hela landet minskar arealen jordbruksmark, trots att den är av nationell betydelse och har juridiskt skydd. I Norrköpings kommun berörs jordbruksmark ofta vid frågor om markanvändning, eftersom marktypen utgör en fjärdedel av kommunens yta. Även om flera ansatser gjorts saknades det vid 2020-talets början fortfarande en allmänt etablerad modell för värdering av jordbruksmark till hjälp i planeringsarbetet.

Tillsammans med Radar arkitektur & planering fick Calluna därför i uppdrag av Norrköpings kommun att ta fram en GIS-baserad metod för värdering av jordbruksmarkens värden samt ett övergripande kunskapsunderlag om jordbruksmarkens kvaliteter. Med utgångspunkt i en tidigare studie och intervjuer med sakkunniga tog projektgruppen fram en metod och ett verktyg som kommunen kunde använda i arbetet med ny översiktsplan.

Johanna Bergkvist, projektledare för den nya översiktsplanen på Norrköpings kommun, konstaterar att kunskapsunderlaget har gjort det möjligt att föra mycket bättre diskussioner med politik och tjänstemän kring jordbruksmarksfrågor.

Denna förbättring har i sin tur lett till att vi har gått från 2 108 ha jordbruksmark utpekad för exploatering i ÖP 2017 till 403 ha sådan mark utpekad i vår nya ÖP – alltså en minskning med 80%!” berättar Johanna Bergkvist.

Anders Carlsson på Calluna som var med i projektgruppen gläds över att höra vilket resultat som modellen har bidragit till i kommunen.

Kunskapsunderlagets information är evidensbaserad och anpassad för beslutsfattare som saknar tillräckligt med tid och förkunskaper i ämnet för att kunna gräva ner sig i detaljer. Jordbruksmarkens brukningsvärde gestaltades på ett sammanvägt och överskådligt sätt i kartorna. Jag tror att den trygghet som detta bidrog till i beslutsprocessen var en avgörande faktor till de konsekvenser som kommunen lyfter fram”, säger Anders Carlsson.

Planprisjuryn lyfter fram att projektet visar betydelsen av att jordbruksmarken inte hanteras separat, utan kopplas till övrig stadsplanering. Initiativet är angeläget och kommer förhoppningsvis att bidra till en förändrad hantering av jordbruksmarken i Sverige.

Processtöd för hållbar tillväxt

Det andra nominerade projektet som Calluna medverkat i är Halmstads kommuns utbyggnadsplan. Halmstad är en kommun med hög tillväxt och i översiktsplanen för de kommande 30 åren uttrycks en tydlig ambition att fortsätta att växa – men på ett hållbart sätt. En utmaning är att behålla samma målbild i hela processen, från planering till byggnation, med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

För att säkerställa en samlad strategi för översiktsplanens genomförande valde kommunen därför att ta fram en långsiktig utbyggnadsplan som redovisar när olika områden ska byggas ut och hur samhällsservice och infrastruktur ska utvecklas parallellt med nya bostäder och verksamhetsområden.

Calluna genomförde i samverkan med Radar arkitektur & planering och Ecosoci en strategisk hållbarhetsbedömning av planen. Resultatet av detta arbete utgjorde också ett processtöd för kommunen i planeringen. Utbyggnadsplanens strategier att bygga en tät stad inifrån och ut med stora bostadsområden samt för de mindre orterna etappvis i ett stråktänkande, bedömdes ge ökade förutsättningar för ett hållbart resande, ett minskat markanspråk, bättre klimatanpassning samt minskad påverkan på vattenresursen.

Planprisjuryn lyfter fram att utbyggnadsplanen överbryggar glappet mellan översiktsplanens visioner och de projektspecifika detaljplanerna. Tack vare planen går konsekvenserna av olika utbyggnadsstrategier att överblicka och utvärdera i relation till översiktsplanens hållbarhetsmål.

Presskontakt

Camilla Montén
VD
camilla.monten@calluna.se
010-303 91 94
FLER NYHETER

20 MAR 2024

Calluna delaktig i 2 av 4 nomineringar till Planpriset

15 DEC 2023

Callunas julgåva till Naturarvets bevarande av gammelskog

09 NOV 2023

Calluna har lanserat ny hemsida

08 NOV 2023

Calluna ny medlem i Svensk Vindenergi

24 AUG 2023

Calluna delaktiga i miljömålsportalens goda exempel på strategiskt artskyddsarbete

17 JUL 2023

Callunas undervattensdrönare utreder förlängning av dricksvattenledning i Vänern

16 MAJ 2023

Kalibrering för naturvärdesinventerare skapar samsyn

28 APR 2023

Hur är det att jobba som miljökonsult på Calluna?

Prenumerera på våra nyheter direkt via e-post, hitta pressmaterial och fler nyheter.

    Berätta gärna vad du behöver hjälp med.