Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Våra tjänster

Våra tjänster

Biologisk mångfald är hörnstenen i våra tjänster. Sedan 1992 har vi hjälpt företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi har erfarenhet av allt från satsningar inom energi och infrastruktur till naturvårdsprojekt som syftar till att återskapa biologisk mångfald i olika miljöer. Ibland genomför vi projekt som är tydligt definierade redan från början, till exempel inventering av arter, men ofta är vi med tidigt och hjälper till att definiera projektets utmaningar.

Välj efter bransch

Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Det gör vi genom att hjälpa uppdragsgivare från olika branscher. Läs mer om vad vi ofta arbetar med inom olika områden:

Event Image

Energi

Vindkraft
Solenergi
Vattenkraft och -reglering

Event Image

Infrastruktur

Väg och järnväg
Hamnar
Flygplatser
Ledningsdragning

Event Image

Naturresurser

Täkter och gruvor
Markförvaltning
Vattenförvaltning och
vattentäkter

Event Image

Samhällsplanering

Stadsutveckling
Naturvård
Översiktsplanering, nationella
och regionala planer

Välj efter process

Vi erbjuder stöd inom alla steg av processen. Läs mer om vad vi ofta arbetar med inom de olika stegen:

Förstå

URVAL AV TJÄNSTER

Beställarstöd
Strategisk planering
Rådgivning

Kartlägga

URVAL AV TJÄNSTER

Naturinventeringar
Provtagningar Vattenundersökningar

Analysera

URVAL AV TJÄNSTER

Artskyddsutredning Ekosystemtjänstanalys
GIS-analyser

Planera

URVAL AV TJÄNSTER

Tillståndsprocess Miljöbedöming och MKB Ekologisk kompensation

Skapa

URVAL AV TJÄNSTER

Ekologiskt projekteringsstöd
Skötselplaner
Restaurering

Förvalta

URVAL AV TJÄNSTER

Uppföljning
Kontrollprogram
Skyltar och illustrationer

    Vi hör av oss till dig