Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

VÅRA TJÄNSTER / process

Kartlägga

Vi är en leverantör av data om biologisk mångfald och andra miljöaspekter. Vi är ofta ute i fält för att få en överskådlig bild av vilka naturvärden som finns i ett område. Det kan handla om att få en tidig indikation på om platsen är lämplig för projektet eller om att etablera fakta som kan hjälpa oss att förstå hur projektet kan genomföras utan att störa de ekologiska systemen.
Förutom artinventeringar eller inventeringar av naturvärden eller arter kan kartläggningsfasen innebära exempelvis provtagningar och olika undersökningar i vattenmiljöer eller av föroreningar i mark. Vi har kunskap om alla typer av naturmiljöer som till exempel skogar, våtmarker, ängs- och betesmarker, fjällområden, sjöar, vattendrag och marina miljöer.

Läs mer om några av våra vanligaste tjänster nedan.

Naturinventeringar

Provtagningar

Vattenundersökningar 

Artinventering

Naturvärdesinventering (NVI)

Förstudier

Radioaktivitetsanalys

Sällsynta kärlväxter upptäcks vid lågvatten

Sommaren 2022 klafsade vi runt längs grunda stränder i trakterna runt Laxå på uppdrag av länsstyrelsen i Örebro län. Uppgiften var att identifiera sällsynta och konkurrenssvaga kärlväxter som trivs utmärkt vid dessa stränder. Arbetet med att inventera underlättades när stränderna blottats vid lågvatten. Många av arterna som ingår i detta artsamhälle är sällsynta och konkurrenssvaga eller annuella pionjärer.

Calluna har koll på Mälarens vattenkvalitet

Mälaren ger dricksvatten till mängder av människor. Kvaliteten på vattnet är också viktigt för den biologiska mångfalden. Dessutom berikar Mälaren livet för alla som lever och besöker Mälardalen, med bland annat badmöjligheter, friluftsliv och fiske. Inom ramen för Mälarens vattenkontrollprogram tar Calluna regelbundet vattenprover för att kunna upptäcka eventuella miljöstörningar och samtidigt följa vattenkvalitetens förändring på längre sikt. Allt för att Mälaren ska kunna fortsätta att skapa nytta och glädje för människan och andra arter.

Inventering av hotad musselart

Som en del i genomförandet av åtgärdsprogrammet för bevarande av arten flodpärlmussla inventerade Calluna den hotade musselarten på uppdrag av länsstyrelsen i Gävleborgs län. Flodpärlmusslan är fridlyst och rödlistad i Sverige och minskar kraftigt i landet. Arten lever i strömmande vattendrag med grus- och stenbottnar.

Läs mer

Vi tar reda på om det finns örn i närheten av planerade vindkraftparker

Alla mänskliga ingrepp i en miljö riskerar att påverka de arter som lever där. Vad gäller vindkraft är det viktigt att ha ingående kunskap om bland annat fåglar och fladdermöss. Under slutet av vintern och början av våren befinner sig många konsulter från Calluna ute i skogsbryn, på hyggen och vid sjökanter med kikaren riktad mot himlen. De spanar efter spelflygande örnar. För våra kunder inom vindkraftsektorn är det viktigt att veta om det finns häckande örnar i närheten av planerade vindkraftparker.

Calluna undersöker bottenfaunan i Stockholms skärgård

De första vattenkontrollprogrammen i Stockholms skärgård startade så tidigt som år 1874. I Edsviken utför Calluna undersökningar av bottenfaunan, det vill säga de små djur som lever i och på bottnarna. Detta gör vi på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall, tillsammans med Eurofins Environment AB och Pelagia Nature and Environment AB.

Läs mer

Insektsstudie som bidrar till hållbar stadsplanering

Callunas studie i Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen ökar kunskapen om hur insekter knutna till ekskog sprids. Insektstudien genomfördes på uppdrag av Stockholms stad. Här undersöktes bland annat hur insekternas rörelser i landskapet påverkades av bebyggelse och om gröna stråk kan skapa ekologiska samband. Dessutom studerades pollinerares spridning mellan Nationalstadsparken och Hjorthagskransen för att utforska om gröna tak kan underlätta insekternas spridning. Studiens resultat ska användas som underlag för hållbar stadsplanering.

Läs mer

Bättre kunskap om trumgräshoppan

Calluna har jobbat med att märka trumgräshoppor på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Trumgräshoppan är en hotad art och genom märkningen skapas möjlighet att övervaka trumgräshoppornas antal över en längre tidsperiod. På så sätt får vi bättre kunskap om på vilka platser det är bra att genomföra skötsel- och restaureringsåtgärder och det ger även viktiga insikter om hur trumgräshoppan svarar på de åtgärder som utförs. Projektet är en del av det nationella åtgärdsprogrammet för arten.

    Berätta gärna vad du behöver hjälp med.