Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

VÅRA TJÄNSTER / bransch

Samhällsplanering

Inom samhällsplanering har vi lång erfarenhet av såväl stadsutveckling och översiktsplanering som naturvårdsprojekt. Här är våra uppdragsgivare ofta kommuner, länsstyrelser, fastighetsbolag eller olika aktörer inom planering. Med vårt arbete bidrar vi till en gynnsam utveckling för både samhället och de ekologiska systemen. En viktig del av det vi gör handlar om att förutsäga hur till exempel olika alternativ för byggande av nya bostads- eller industriområden påverkar värdefulla naturmiljöer och arterna som lever där. Det kan handla om både landområden och vattenmiljöer. Vi är även delaktiga i övervakningen av hur naturvårdsarbetet fortlöper i Sverige och i uppföljningen gentemot olika miljömål. Inom samhällsplanering är det avgörande att arbeta med både ett smalt och ett brett perspektiv. Vi hjälper till med att ge en överskådlig bild av de ekologiska sambanden mellan olika områden och naturtyper samtidigt som vi kan kartlägga naturen inom avgränsade miljöer.

Läs mer om några av våra vanligaste tjänster nedan.

Beställarstöd

Strategisk planering

Naturinventeringar

Provtagningar

Vattenundersökningar 

Artskyddsutredning

Ekosystemtjänstanalys

GIS-analyser

Tillståndsprocess

Miljöbedömning och MKB

Ekologisk kompensation

Mötesstöd

Naturvårdsprogram

Ekologiskt projekteringsstöd

Skötselplaner

Uppföljning

Skyltar och illustrationer

Restaurering

Naturvärdesinventering (NVI)

Insektsstudie som bidrar till hållbar stadsplanering

Callunas studie i Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen ökar kunskapen om hur insekter knutna till ekskog sprids. Insektstudien genomfördes på uppdrag av Stockholms stad. Här undersöktes bland annat hur insekternas rörelser i landskapet påverkades av bebyggelse och om gröna stråk kan skapa ekologiska samband. Dessutom studerades pollinerares spridning mellan Nationalstadsparken och Hjorthagskransen för att utforska om gröna tak kan underlätta insekternas spridning. Studiens resultat ska användas som underlag för hållbar stadsplanering.

Läs mer

Bättre kunskap om trumgräshoppan

Calluna har jobbat med att märka trumgräshoppor på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Trumgräshoppan är en hotad art och genom märkningen skapas möjlighet att övervaka trumgräshoppornas antal över en längre tidsperiod. På så sätt får vi bättre kunskap om på vilka platser det är bra att genomföra skötsel- och restaureringsåtgärder och det ger även viktiga insikter om hur trumgräshoppan svarar på de åtgärder som utförs. Projektet är en del av det nationella åtgärdsprogrammet för arten.

Fördjupad kunskap om vitryggiga hackspettens livsmiljö

Calluna har arbetat med en nationell landskapsanalys som ringar in förekomsten av lövskog och lövskogsrika trakter. Detta för att bedöma områdenas befintliga och framtida potential som livsmiljöer för den vitryggiga hackspetten – en hotad art som är beroende av vedlevande insekter. Resultaten ska kunna användas av aktörer som kan göra åtgärder för den vitryggiga hackspetten och andra arter som lever i liknande miljöer.

Läs mer

Inspiration och kunskap om växt- och djurlivet runt sjön Magelungen i Stockholm

Stockholms stad har rustat upp en strandpromenad som löper efter sjön Magelungens strand. Calluna har tagit fram skyltar som berättar om sjön, stranden, skogen, ekmiljöerna och blomsterängen. ”Nu får områdets besökare lära känna naturen och kanske lära sig något nytt om fladdermöss, fåglar, eller groddjur”, säger Ann-Louise Dyer, projektledare vid Trafikkontoret.

Läs mer

Inventering av hotad musselart

Som en del i genomförandet av åtgärdsprogrammet för bevarande av arten flodpärlmussla inventerade Calluna den hotade musselarten på uppdrag av länsstyrelsen i Gävleborgs län. Flodpärlmusslan är fridlyst och rödlistad i Sverige och minskar kraftigt i landet. Arten lever i strömmande vattendrag med grus- och stenbottnar.

Läs mer

Utomhusbelysning ur ett hållbarhetsperspektiv

Calluna har gjort en sammanställning av för- och nackdelar med utomhusbelysning med lysdioder (LED) utifrån ett hållbarhetsramverk. Rapporten visar att LED som ljuskälla har många fördelar som möjliggör anpassningar i tid och rum, som bör utnyttjas för att göra utomhusbelysningen mer hållbar. LED kan användas för att minska ljusföroreningar, energiförbrukning och klimatpåverkan. Samtidigt kan LED-ljusets breda våglängdsbredd påverka fler arter negativt och medföra risk för ekosystempåverkan.

Läs mer

Sällsynta kärlväxter upptäcks vid lågvatten

Sommaren 2022 klafsade vi runt längs grunda stränder i trakterna runt Laxå på uppdrag av länsstyrelsen i Örebro län. Uppgiften var att identifiera sällsynta och konkurrenssvaga kärlväxter som trivs utmärkt vid dessa stränder. Arbetet med att inventera underlättades när stränderna blottats vid lågvatten. Många av arterna som ingår i detta artsamhälle är sällsynta och konkurrenssvaga eller annuella pionjärer.

Vattenpölen – en egen naturtyp

Vanliga människor använder nog oftast ord som ”vattenpöl”, ”översvämning” eller ”vattenpuss” för vad vi biologer kallar ”temporärt sötvatten”. Begreppet avser ansamlingar av sötvatten som till exempel uppstår under perioder med mycket regn eller snösmältning. De ser inte alltid ut att vara så mycket för världen, men faktum är att de är livsmiljöer med stort värde för den biologiska mångfalden. I en oansenlig vattensamling kan det faktiskt påträffas riktigt ovanliga arter, som omfattas av egna åtgärdsprogram. För att sprida kunskap om temporära sötvatten har Calluna tagit fram en informationsfolder åt Länsstyrelserna om dessa livsmiljöer och arterna som finns där.

    Berätta gärna vad du behöver hjälp med.