Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

VÅRA TJÄNSTER / process

Analysera

Information om den biologiska mångfalden och ekosystemen kan ingå i en miljöanalys på många olika sätt. Vi utför bland annat artskyddsutredningar, där vi undersöker om projektet riskerar att påverka skyddade arter, och ekosystemtjänstanalyser, som synliggör värden som är förbundna med ekosystemen i ett område. Vi jobbar även med geografiska informationssystem (GIS) för att synliggöra de ofta komplexa nätverken av ekologiska samband som finns i naturen och som annars kan vara svåra att upptäcka. Vi nöjer oss inte bara med att samla ihop fakta. Vi är alltid lösningsorienterade och kan ge förslag på vad som kan göras för att minimera negativ miljöpåverkan eller på hur ett projekt rentav kan bidra till att värdena ökar.  

Läs mer om några av våra vanligaste tjänster nedan.

Artskyddsutredning

GIS-analyser

Ekosystemtjänstanalys

Radioaktivitetsanalys

Fördjupad kunskap om vitryggiga hackspettens livsmiljö

Calluna har arbetat med en nationell landskapsanalys som ringar in förekomsten av lövskog och lövskogsrika trakter. Detta för att bedöma områdenas befintliga och framtida potential som livsmiljöer för den vitryggiga hackspetten – en hotad art som är beroende av vedlevande insekter. Resultaten ska kunna användas av aktörer som kan göra åtgärder för den vitryggiga hackspetten och andra arter som lever i liknande miljöer.

Läs mer

Biologisk mångfald gynnas av ny väg

Trafikverket och Söderköpings kommun hamnade i ett dilemma: den planerade anslutningsvägen mellan E22 och Gamla riksvägen norr om Söderköping behövde gå genom ett område med viktiga miljöer för hasselsnok – en hotad art. De anlitade Calluna för att undersöka möjligheterna. Resultatet blev en lösning som inte bara gjorde att vägen kan förverkligas, utan också att förutsättningarna för den biologiska mångfalden i området gynnas. Istället för att livsmiljön för hasselsnoken krymper, så blir den betydligt större.

Läs mer

Insektsstudie som bidrar till hållbar stadsplanering

Callunas studie i Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen ökar kunskapen om hur insekter knutna till ekskog sprids. Insektstudien genomfördes på uppdrag av Stockholms stad. Här undersöktes bland annat hur insekternas rörelser i landskapet påverkades av bebyggelse och om gröna stråk kan skapa ekologiska samband. Dessutom studerades pollinerares spridning mellan Nationalstadsparken och Hjorthagskransen för att utforska om gröna tak kan underlätta insekternas spridning. Studiens resultat ska användas som underlag för hållbar stadsplanering.

Läs mer

Nytt analysverktyg skapar förståelse för effekterna av nya vägar och järnvägar

Vi deltar i ett utvecklingsprojekt som skapar ett analysverktyg som integrerar sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturhistoriska perspektiv vid planering av vägar och järnvägar i städer. Med verktyget blir det möjligt att förutsäga framtida potentiella konsekvenser i tidiga skeden av infrastrukturella processer. Projektet, som finansieras av Formas, är ett samarbete mellan Calluna, Chalmers tekniska högskola, Norconsult, Trafikverket och Göteborgsregionen.

Läs mer

    Berätta gärna vad du behöver hjälp med.