Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

VÅRA TJÄNSTER / bransch

Infrastruktur

Att utveckla en hållbar infrastruktur är en nyckelutmaning i samhällsomställningen. Nödvändiga investeringar i till exempel järnvägar, hamnar, flygplatser och vägar måste ske med hänsyn till viktiga naturmiljöer. På Calluna hjälper vi våra uppdragsgivare att hitta denna balans. Vi erbjuder rådgivning under alla steg i infrastrukturella satsningar – från uppstart till genomförande och uppföljning. Vi genomför såväl miljöbedömning i tillståndsprocesser som inventeringar, provtagningar och landskapsekologiska analyser. Hos oss finns heltäckande juridisk kompetens inom miljölagstiftningen.

Läs mer om några av våra vanligaste tjänster nedan.

Beställarstöd

Naturinventeringar

Provtagningar

Vattenundersökningar 

Artskyddsutredning

GIS-analyser

Tillståndsprocess

Miljöbedömning och MKB

Ekologisk kompensation

Mötesstöd

Ekologiskt projekteringsstöd

Skötselplaner

Uppföljning

Naturvärdesinventering (NVI)

Biologisk mångfald gynnas av ny väg

Trafikverket och Söderköpings kommun hamnade i ett dilemma: den planerade anslutningsvägen mellan E22 och Gamla riksvägen norr om Söderköping behövde gå genom ett område med viktiga miljöer för hasselsnok – en hotad art. De anlitade Calluna för att undersöka möjligheterna. Resultatet blev en lösning som inte bara gjorde att vägen kan förverkligas, utan också att förutsättningarna för den biologiska mångfalden i området gynnas. Istället för att livsmiljön för hasselsnoken krymper, så blir den betydligt större.

Läs mer

Utomhusbelysning ur ett hållbarhetsperspektiv

Calluna har gjort en sammanställning av för- och nackdelar med utomhusbelysning med lysdioder (LED) utifrån ett hållbarhetsramverk. Rapporten visar att LED som ljuskälla har många fördelar som möjliggör anpassningar i tid och rum, som bör utnyttjas för att göra utomhusbelysningen mer hållbar. LED kan användas för att minska ljusföroreningar, energiförbrukning och klimatpåverkan. Samtidigt kan LED-ljusets breda våglängdsbredd påverka fler arter negativt och medföra risk för ekosystempåverkan.

Läs mer

Nytt analysverktyg skapar förståelse för effekterna av nya vägar och järnvägar

Vi deltar i ett utvecklingsprojekt som skapar ett analysverktyg som integrerar sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturhistoriska perspektiv vid planering av vägar och järnvägar i städer. Med verktyget blir det möjligt att förutsäga framtida potentiella konsekvenser i tidiga skeden av infrastrukturella processer. Projektet, som finansieras av Formas, är ett samarbete mellan Calluna, Chalmers tekniska högskola, Norconsult, Trafikverket och Göteborgsregionen.

Läs mer

Säkra passager för både djur och människor

På uppdrag av Trafikverket har Calluna sammanställt kunskapsläget gällande samordnade och säkra passager – över eller under vägar och järnvägar – för olika arter, till exempel älgar, renar och människor. Rapporten visar bland annat när det kan vara acceptabelt att också människor utnyttjar passager som främst är avsedda för djur. Arbetet beskriver även hur sådana passager bör utformas för att fungera optimalt.

Läs mer

    Berätta gärna vad du behöver hjälp med.