Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

VÅRA TJÄNSTER / bransch

Naturresurser

Den gröna omställningen och den snabba teknikutvecklingen har gjort att intresset för naturresurser har vuxit explosionsartat – det gäller allt från mineraler och energiråvaror till dricksvatten och livsmedel. Vi samarbetar med aktörer från olika verksamheter men som alla påverkar naturresurser på olika sätt: täkter, gruvor, vattentäkter, skogsnäring, jordbruk. Det handlar om verksamheter där naturmiljöfrågor är en central del. Med våra tjänster bidrar vi till att utvinningen av resurser sker med hänsyn till den biologiska mångfalden och våra livsnödvändiga ekosystem. Vi hjälper till med allt från att utvärdera möjliga platser för projektet till att utföra åtgärder som bibehåller eller förstärker den biologiska mångfalden. På så sätt bidrar vi till en grön omställning.

Läs mer om några av våra vanligaste tjänster nedan.

Beställarstöd

Naturinventeringar

Provtagningar

Vattenundersökningar 

Artskyddsutredning

Ekosystemtjänstanalys

GIS-analyser

Radioaktivitetsanalys

Ekologisk kompensation

Naturvårdsprogram

Ekologiskt projekteringsstöd

Skötselplaner

Uppföljning

Restaurering

Kontrollprogram

Naturvärdesinventering (NVI)

Rådgivning

Fria vandringsvägar för fisk och flodpärlmusslor

När ett gammalt vandringshinder för fisk skulle rivas i Nättrabyån i Blekinge anlitades Calluna för att bistå med ekologiskt projekteringsstöd. Vår limnolog Håkan Sandsten hjälpte bland annat till med att dirigera grävmaskinen att lägga stenar i åfåran på rätt ställen. Genom bra rinnvägar för vattnet skapades en optimal passage för vandrande fisk.

Läs mer

Framtidens handelsplattform för kompensation av klimat och biologisk mångfald

Calluna är koordinator för det stora utvecklingsprojektet EcoComp som syftar till att skapa en handelsplattform för kostnadseffektiva affärer med ekologiska naturvärden och naturbaserad klimatkompensation. Ambitionen är att etablera en storskalig lösning av hög kvalitet som bidrar till uppfyllandet av nationella och internationella miljömål.

Läs mer

Calluna har koll på Mälarens vattenkvalitet

Mälaren ger dricksvatten till mängder av människor. Kvaliteten på vattnet är också viktigt för den biologiska mångfalden. Dessutom berikar Mälaren livet för alla som lever och besöker Mälardalen, med bland annat badmöjligheter, friluftsliv och fiske. Inom ramen för Mälarens vattenkontrollprogram tar Calluna regelbundet vattenprover för att kunna upptäcka eventuella miljöstörningar och samtidigt följa vattenkvalitetens förändring på längre sikt. Allt för att Mälaren ska kunna fortsätta att skapa nytta och glädje för människan och andra arter.

Calluna undersöker bottenfaunan i Stockholms skärgård

De första vattenkontrollprogrammen i Stockholms skärgård startade så tidigt som år 1874. I Edsviken utför Calluna undersökningar av bottenfaunan, det vill säga de små djur som lever i och på bottnarna. Detta gör vi på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall, tillsammans med Eurofins Environment AB och Pelagia Nature and Environment AB.

Läs mer

Vattenpölen – en egen naturtyp

Vanliga människor använder nog oftast ord som ”vattenpöl”, ”översvämning” eller ”vattenpuss” för vad vi biologer kallar ”temporärt sötvatten”. Begreppet avser ansamlingar av sötvatten som till exempel uppstår under perioder med mycket regn eller snösmältning. De ser inte alltid ut att vara så mycket för världen, men faktum är att de är livsmiljöer med stort värde för den biologiska mångfalden. I en oansenlig vattensamling kan det faktiskt påträffas riktigt ovanliga arter, som omfattas av egna åtgärdsprogram. För att sprida kunskap om temporära sötvatten har Calluna tagit fram en informationsfolder åt Länsstyrelserna om dessa livsmiljöer och arterna som finns där.

Fördjupad kunskap om vitryggiga hackspettens livsmiljö

Calluna har arbetat med en nationell landskapsanalys som ringar in förekomsten av lövskog och lövskogsrika trakter. Detta för att bedöma områdenas befintliga och framtida potential som livsmiljöer för den vitryggiga hackspetten – en hotad art som är beroende av vedlevande insekter. Resultaten ska kunna användas av aktörer som kan göra åtgärder för den vitryggiga hackspetten och andra arter som lever i liknande miljöer.

Läs mer

    Berätta gärna vad du behöver hjälp med.