Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Naturvärdesinventering (NVI)

En naturvärdesinventering (NVI) ger en överblick över vilka naturvärden som finns inom ett avgränsat område. Den kan utföras både på land och i vatten. Syftet är att få ett beslutsunderlag som kan användas exempelvis när en verksamhet planeras i ett område eller när det ska genomföras skötselåtgärder. I vissa fall räcker en naturvärdesinventering som underlag för bedömning av miljökonsekvenser, i annat fall ger inventeringen en bra vägledning om vilka fördjupningar som behövs. Calluna var en av initiativtagarna till framtagandet av en svensk SIS-standard för NVI-metoden. Vi utför inventeringen enligt gällande standard, om inte uppdraget kräver annan typ av upplägg. Sedan 2017 är vi ackrediterade för den standardiserade metoden, vilket är en viktig kvalitetsmarkör som bland annat visar att inventerande personal har rätt kompetens för uppdraget.